Skip to main content

Korea International Cooperation Agency (KOICA)

ผู้เข้าชม 2,805
  • องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งรัฐบาลเกาหลีได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ 1 เมษายน 2534
  • ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านการเงินและโครงการความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคให้กับประเทศต่าง ๆ เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้ประเทศนั้น ๆ สามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้
  • ยกตัวอย่างเช่น KOICA ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการสร้างห้องสมุดขนาดเล็กให้แก่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ อ.พระยืน จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนมกราคม 2559 
keyboard_arrow_up