Skip to main content

Land locked countries

ผู้เข้าชม 1,158
  • ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ถูกปิดล้อมหรือเกือบถูกปิดล้อมด้วยแผ่นดิน
  • ในปี 2551 มีทั้งหมด 44 ประเทศ
  • การเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนับเป็นข้อด้อยทางภูมิศาสตร์ เพราะนอกจากจะถูกปิดกั้นจากทรัพยากรทางทะเลแล้วยังทำให้ไม่สามารถค้าขายทางทะเลอีกด้วย
  • ประเทศที่มีชายฝั่งมีแนวโน้มที่จะร่ำรวยกว่าและมีประชากรมากกว่าประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
keyboard_arrow_up