Skip to main content

Mekong-Lancang Cooperation (MLC)

ผู้เข้าชม 6,865
  • เป็นกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ซึ่งประกอบด้วยกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน โดยไทยเป็นผู้ริเริ่ม 
  • โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา และส่งเสริมกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน
  • กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง เป็นกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกด้าน มีศักยภาพสูง และประกอบด้วยความร่วมมือ ๓ สาขาหลัก ได้แก่ (๑) การเมืองและความมั่นคง (๒) เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ (๓) สังคม วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน
  • การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง ล้านช้าง ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Shared River, Shared Future” ที่เมืองซันย่า ประเทศจีน
keyboard_arrow_up