Skip to main content

Millennium Development Goals (MDGs)

ผู้เข้าชม 2,615
 • เป็นเป้าหมายการพัฒนาระหว่างประเทศแปดข้อซึ่งสถาปนาระหว่างการประชุมสุดยอดสหัสวรรษของสหประชาชาติในปี 2543 หลังรับปฏิญญาสหัสวรรษสหประชาชาติ รัฐสมาชิกสหประชาชาติทั้ง 189 ประเทศในขณะนั้น (ปัจจุบันมี 193 ประเทศ) ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษดังต่อไปนี้ภายในปี 2558 ได้แก่
  • (1)เพื่อลดจำนวนผู้ขาดสารอาหารลงครึ่งหนึ่ง
  • (2) เพื่อบรรลุประถมศึกษาสากล (universal primary education)
  • (3) เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการเพิ่มอำนาจสตรี
  • (4) เพื่อลดภาวะการตายของเด็ก
  • (5) เพื่อส่งเสริมสุขภาพมารดา
  • (6) เพื่อต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรียและโรคอื่น
  • (7) เพื่อประกันความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
  • (8) เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทั่วโลกสำหรับการพัฒนา
 • หลังจากปี 2558 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SGDs) ก็มาแทนที่ MDGs โดยมีเป้าหมายทั้งหมด 17 เป้าหมาย 
keyboard_arrow_up