Skip to main content

Ministry of Foreign Affairs หรือ กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้เข้าชม 1,221

ในแต่ละประเทศอาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป อาทิ Department of State ของสหรัฐอเมริกา Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) ของออสเตรเลีย และ Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT) ของนิวซีแลนด์ ส่วนประเทศไทยมีเชื่อเรียกว่า Ministry of Foreign Affairs Kingdom of Thailand

keyboard_arrow_up