Skip to main content

Non-governmental Organization (NGO)

ผู้เข้าชม 13,060
  • เอ็น จี โอ ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Non-governmental Organization (NGO)
  • NGO คือ องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ สิ่งที่ NGO ทำก็คือการทำเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือทำเพื่อประโยชน์ของทุกๆคน อย่างเช่น การพัฒนาชนบท, การพัฒนาชุมชนเมือง, การพัฒนาเด็ก, การพัฒนาสตรี, สิทธิเด็ก, สิทธิสตรี, สิทธิแรงงาน, อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ดูแลสุขภาพ และอีกหลายๆ เรื่องที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถทำได้หรือทำได้ยาก เนื่องจากข้อจำกัดอะไรหลายๆ อย่าง
  • เป็นองค์กรที่วัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกำไร และดำเนินการพัฒนาสังคมและ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อาทิ การพัฒนาชนบท การพัฒนาชนบท การพัฒนาชุมชนเมือง การพัฒนาสตรี สิทธิเด็ก สิทธิสตรี สิทธิแรงงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิกระจกเงา Greenpeace
keyboard_arrow_up