Skip to main content

South-South Cooperation – SSC

ผู้เข้าชม 6,986
  • ความร่วมมือใต้-ใต้ เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจเเละวิชาการ โดยประเทศกำลังพัฒนาเเละด้อยพัฒนาให้ความช่วยเหลือกันเเละกัน
  • ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาเเละให้การสนับสนุนโครงการในโดยให้ความสำคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ใน 3 สาขาหลัก คือ การเกษตร การศึกษา เเละสาธารณสุข ในรูปแบบการให้ทุน การฝึกอบรม การดูงาน รวมทั้งให้ทุนตามความต้องการของประเทศนั้นๆ
keyboard_arrow_up