Skip to main content

The Group of 7 (G7)

ผู้เข้าชม 16,755
  • G7 (Group of Seven) คือ กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2518 โดยมีสมาชิก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น และแคนาดา
  • สมาชิกของกลุ่ม G7 ได้ถูกกำหนดให้มี 7 ประเทศ และ 1 กลุ่ม คือสหภาพยุโรป (European Union)
  • การประชุมสุดยอดผู้นำ G7/G8 ได้จัดขึ้นเป็นประจำ ทุก ๆ ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการ ปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สำคัญ ๆ ของประเทศสมาชิกและปัญหาระหว่างประเทศอื่น ๆ
  • นอกจากการประชุมสุดยอดผู้นำ ประจำ ปีแล้วG7/G8 ยังได้จัดการประชุมย่อยของรัฐมนตรี กลุ่มต่างๆของประเทศสมาชิก (network of supporting ministerial forums) ได้แก่ กลุ่มรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (trade ministers), กลุ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (foreign ministers), กลุ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (finance ministers), กลุ่มรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสิ่งแวดล้อม (ministers of the environment) และกลุ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (employment ministers) เป็นประจำ ปีละ 1-4 ครั้ง แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม
keyboard_arrow_up