Skip to main content

The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

ผู้เข้าชม 633

ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา (ส่วนใหญ่มักเรียกว่า World Bank หรือธนาคารโลก)

  • มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ธนาคารโลกมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศสมาชิกกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบูรณะและพัฒนาประเทศ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาและให้คำแนะด้านการลงทุนต่าง ๆ และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  • เมื่อปี พ.ศ. 2553 ไทยได้กู้เงินธนาคารโลกจำนวนเงิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อรับมือกับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลก รวมถึงพัฒนาการบริหารจัดการระบบราชการอย่างต่อเนื่อง 
keyboard_arrow_up