Skip to main content

The International Criminal Police Organization (INTERPOL)

ผู้เข้าชม 1,809
  • องค์การตำรวจสากล เป็นองค์การที่เกิดจากความพยายามร่วมมือกันในทางระหว่างประเทศเกี่ยวกับกิจการตำรวจ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทุกองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจในการป้องกันหรือว่าปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ
  • ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส

keyboard_arrow_up