Skip to main content

TIP Report – Trafficking in Persons Report

ผู้เข้าชม 362

รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์

  • เป็นรายงานประจําปีที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (Department of States) โดยเป็นการประเมินสถานการณ์และการดําเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลกและนํามาจัดอันดับตามเกณฑ์ 4 ระดับ คือ
  • “ระดับ 1” (Tier 1) ประเทศที่ทำได้ดีในการป้องกันและการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์
  • “ระดับ 2” (Tier 2) ประเทศที่ยังทำไม่ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำ แต่กำลังใช้ความพยายาม
  • “ระดับ 2 ขึ้นบัญชี” (Tier 2 Watch List) ประเทศที่โดนขึ้นบัญชีจับตามมองเป็นพิเศษ
  • “ระดับ 3” (Tier 3) ประเทศที่ไม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์
keyboard_arrow_up