Skip to main content

World Health Organization (WHO)

ผู้เข้าชม 1,016
  • องค์การอนามัยโลก (World Health Organization ตัวย่อ WHO) เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศ ในสังกัดสหประชาชาติ
  • ทำหน้าที่ดูแลประสานงานด้านสาธารณสุข ก่อตั้งเมื่อ 7 เมษายน พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) –
  • สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
keyboard_arrow_up