Skip to main content

World Trade Organization (WTO)

ผู้เข้าชม 1,313
  • องค์การการค้าโลก พัฒนามาจากการทำความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรเเละการค้า หรือแกตต์ (General Agreement on Tariffs and Trade) เมื่อปี 2490
  • วัตถุประสงค์เพื่อเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ เเละสร้างกติการใหม่ๆเพื่อให้สามารถรองรับกับวิวัฒนาการของการค้าระหว่างประเทศเเละรูปแบบการค้า
  • ปัจจุบัน (มิถุนายน 2558) มีสมาชิกทั้งหมด 161 ประเทศ ประเทศล่าสุดคือ เยเมน ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 59 เเละมีสถานะเป็นสมาชิกก่อตั้ง
  • สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์เเลนด์ 
keyboard_arrow_up