Skip to main content

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง (ปี 2561)

รายชื่อ 67 โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2561 ที่โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 1 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร 2 โรงเรียนบ้านท่ามะกา กาญจนบุรี 3 โรงเรียนบ้านนาบอน กาฬสินธุ์ 4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร 5 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี 6 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ฉะเชิงเทรา 7 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง ชลบุรี 8 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ 9 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ชุมพร 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เชียงราย 11 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เชียงใหม่ 12 โรงเรียนวัดจอมไตร ตรัง […]

โครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน (ปี 2557)

รายชื่อ 76 โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 26 – 29 กันยายน 2557 ที่โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 1 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กระบี่ 2 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร 3 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง กาญจนบุรี 4 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา กาฬสินธุ์ 5 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง กำแพงเพชร 6 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ขอนแก่น 7 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี 8 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ฉะเชิงเทรา 9 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท 11 โรงเรียนสุนทรวัฒนา ชัยภูมิ 12 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ชุมพร 13 […]

โครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน (ปี 2556)

รายชื่อ 75 โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2556 ที่โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 1 โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กระบี่ 3 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพ 105 กาญจนบุรี 4 โรงเรียนคำบงพิทยาคม กาฬสินธุ์ 5 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง กำแพงเพชร 6 โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น 7 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี 8 โรงเรียนวัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา 9 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ชลบุรี 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ชัยนาท 11 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ชุมพร 13 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) […]

keyboard_arrow_up