Skip to main content

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

24 ธันวาคม 2564
ผู้เข้าชม 348

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงานฯ

โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เป็นโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2544 เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 937 คน และเป็นโรงเรียนแห่งที่ 61 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน  จากกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน เพื่อเป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน ชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ ห้องสมุดอาเซียนได้มีหนังสือและสื่อความรู้ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ประวัติศาสตร์ของภูมิภาค ความรู้เชิงสังคม วัฒนธรรม ความรู้ทัวไป และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน  และหนังสือและสื่อความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

ตอบคำถามอาเซียน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานฯ

keyboard_arrow_up