Skip to main content

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

23 ธันวาคม 2564
ผู้เข้าชม 280

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานฯ

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2544 เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนนักเรียน 972 คน นับเป็นโรงเรียนแห่งที่ 60 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน จากกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน ตามโครงการ       “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเชียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของศูนย์การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับเยาวชนและชุมชนในพื้นที่

ภายในห้องสมุดอาเซียน  มีอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ ประกอบด้วย บอร์ดนิทรรศการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน  ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และทักษะภาษาอังกฤษ และโทรทัศน์จอทัชสกรีน (Touch Screen) เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ กล่องรับสัญญาณและจานดาวเทียมรองรับรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ตอบคำถามอาเซียน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงานฯ

keyboard_arrow_up