Skip to main content

Tag : ปี 2562

ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จัดค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน 2562

ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ยุวทูตความดี 20 ปี 20 โครงการ

คณะยุวทูตความดีเยือนรัฐคูเวต (ปี 2562)

สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนรัฐคูเวต ระหว่างวันที่ 7 – 14 มกราคม 2562 คณะดังกล่าวประกอบด้วย ยุวทูตฯ 6 คน ครูผู้ดูแล 1 คน จาก 6 โรงเรียนใน 6 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส นครศรีธรรมราช ปทุมธานี และฉะเชิงเทรา) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งคัดเลือกมาจากโครงการพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์)

keyboard_arrow_up