Skip to main content

ค่ายอบรม ทรัพย์ในดินกับวิถีเกษตรไทย (ปี 2557)

12 - 16 พฤศจิกายน 2557
ผู้เข้าชม 17,749

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (กปร.) และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดอบรมเยาวชนยุวทูตฯ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2557 ศึกษาการดำเนินงาน ตามแนวพระราชดำริ หลักเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยการเข้ากลุ่มศึกษาเชิงปฏิบัติ กับกิจกรรมการปลูกข้าวแบบครบวงจร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กิจกรรมเพาะเห็ด การเพาะเลี้ยงปลา และปศุสัตว์ 3 ดำมหัศจรรย์ (ไก่ดำ หมูและโคเนื้อภูพาน) รวมทั้งได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยกับธรรมชาติรอบตัว รู้จักพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยงพืชพรรณที่เป็นพิษ และรู้จักการเดินป่าอย่างรู้ทิศทาง ด้วยการฝึกสังเกตอย่างรอบรู้ ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าค่ายอบรมได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้เพื่อนนักเรียนได้ร่วมเรียนรู้ด้วย และเป็นแนวทางให้ครอบครัว ที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร ได้มีวิถีคิดที่จะนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้เยาวชนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรู้รักเมืองไทย-เข้าใจอาเซียนกับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้รอบ-รอบรู้ ด้วย

ในการอบรมครั้งนี้ มีเยาวชนยุวทูตฯ เข้าร่วมจำนวน 201 คน ครู 47 คน จาก 77 โรงเรียนใน 22 จังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดในภาคอิสานทั้งหมด ทำให้มีการสร้างภาคีเครือข่ายขยายผล เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในระดับนักเรียนและครูได้เป็นวงกว้าง จากจำนวนผู้เข้ารับการอบรมข้างต้น ได้มีการคัดเลือกยุวทูตฯ จำนวน 25 คน ครู 9 คน ไปพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์ระหว่างเยาวชน ที่ประเทศเวียดนามในเดือน มีนาคม 2558


โครงการค่ายอบรม

ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จัดค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน 2562

ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ยุวทูตความดี 20 ปี 20 โครงการ

ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปี 2561)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ภูพานฯ ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2561

keyboard_arrow_up