Skip to main content

ค่ายอบรม ทรัพย์ในดินกับวิถีเกษตรไทย (ปี 2556)

18 - 21 สิงหาคม 2556
ผู้เข้าชม 17,386

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการค่ายอบรม “ทรัพย์ในดิน กับวิถีเกษตรไทย” ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2556 โดยมีเยาวชนยุวทูตความดี จำนวน 126 คน และครู 14 คน รวม 140 คน จาก 43 โรงเรียนใน 14 จังหวัด เข้าร่วมโครงการฯ 

การอบรมมุ่งให้เยาวชนเรียนรู้การทำเกษตรแบบพึ่งพาตัวเอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมให้เยาวชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งอาหารและการทำเกษตรแบบยั่งยืนให้ชุมชน รู้รักษาความมั่นคงของแหล่งอาหารในพื้นที่ และการนำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การอบรมในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนเยาวทูตความดี จำนวน 26 คน ครู 8 คน ไปพัฒนาโลกทัศน์ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และสานมิตรไมตรีกับเยาวชนลาว

โครงการค่ายอบรม

ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จัดค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน 2562

ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ยุวทูตความดี 20 ปี 20 โครงการ

ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปี 2561)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ภูพานฯ ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2561

keyboard_arrow_up