Skip to main content

ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน (ปี 2556)

15 - 22 เมษายน 2556
ผู้เข้าชม 24,000

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ดำเนินกิจกรรมมอบคืนสู่สังคม (CSR) โดยมี เด็กยุวทูตความดี เป็นกลุ่ม   เป้าหมาย และด้วยความร่วมมือจาก มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (มอนส) ได้จัดทำค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ที่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ. เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 15 – 22 เมษายน 2556 โดยมียุวทูตความดีจากโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิ ฯ เข้าอบรมทั้งสิ้น 174 คน และครู 30 คน รวม 204 คน จาก 41 โรงเรียน ใน 14 จังหวัดทั่วประเทศการอบรมภายในค่าย เน้นการเรียนรู้เรื่อง  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติรอบตัว เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม   ที่ ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเอง เช่น การปลูกต้นโกงกางที่ป่าชายเลน การดูนก และร่วมกับกิจกรรมเสริมความรอบรู้ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ท่องโลกกว้าง กับ ภาษาพาข้ามแดน ฯลฯ ทั้งนี้ คณะเยาวชนยุวทูต ฯ จะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม ฯ ไปสานต่อโครงการยุวทูตความดี ร่วมกับการประหยัดพลังงาน และเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งการกำจัดขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนตนต่อไป

ในการอบรมครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้ทำการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนยุวทูตความดี จำนวน 22 คน ครู 5 คนให้เดินทางไปพัฒนาโลกทัศน์ และสานมิตรไมตรี ในระดับเยาวชน ที่อินโดนีเซีย เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับมาจัดทำคู่มือความรู้ เผยแพร่ให้ยุวทูตความดีคนอื่น ๆ ได้ทราบด้วย

โครงการค่ายอบรม

ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จัดค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน 2562

ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ยุวทูตความดี 20 ปี 20 โครงการ

ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปี 2561)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ภูพานฯ ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2561

keyboard_arrow_up