Skip to main content

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2566

29 สิงหาคม 2566 - 9 กันยายน 2566
ผู้เข้าชม 148

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการ สอท.อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2566 คณะประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 7 คน ครู 2 คน รวมจำนวน 9 คน จาก 9 โรงเรียน ใน 9 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก โครงการค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล 

รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย (สอท.อุปถัมภ์)

คุณครู
1 นางสาวฐานิยา งามศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
2 นางสุธีรา ฉายชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
นักเรียนยุวทูตความดี
3 เด็กหญิงลภัสรดา แก้วบริสุทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี
4 เด็กชายธนาธรณ์ นุกิจ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ยโสธร
5 เด็กชายเตือนตน สุรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ราชบุรี
6 เด็กชายดิเรกฤทธิ์ กามินทร์ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) น่าน
7 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สงัดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
8 เด็กหญิงสุวภัทร เจริญเอกประภา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กระบี่
9 เด็กชายศรัณย์กร ศรีพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก

โครงการสอท. / สกญ. อุปถัมภ์

คณะยุวทูตความดี เยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ดำเนินโครงการยุวทูตความดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับนักเรียนในฟูกูโอกะ  ระหว่างวันที่ 16 – 28 ตุลาคม 2566 คณะฯ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นักเรียน 5 คน ครู 1 คน คณะยุวทูตฯ มาจาก 6 โรงเรียน ใน 6 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ ระดับชั้น ป.5 – ป.6 อายุเฉลี่ย 11 – 12 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ซึ่งจัดขึ้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเดือนเมษายน 2566

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 – 28 ตุลาคม

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการ สกญ.อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 16 – 28 ตุลาคม 2566 คณะประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 5 คน ครู 1 คน รวมจำนวน 6 คน จาก 6 โรงเรียน ใน 6 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก โครงการค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล  รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ (สกญ.อุปถัมภ์)

คณะยุวทูตความดี เยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ และสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีของยุวทูตความดีในสหพันธรัฐรัสเซีย คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2566 คณะฯ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย นักเรียน 7 คน ครู 2 คน คณะยุวทูตฯ มาจาก 9 โรงเรียน ใน 9 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ ระดับชั้น ป.6 – ม.3 อายุเฉลี่ย 12 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ซึ่งจัดขึ้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเดือนเมษายน 2566 ในวันที่ 27 – 28 กันยายน 2566 มูลนิธิฯ […]

keyboard_arrow_up