Skip to main content

Tag : ปี 2561

คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปี 2561)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ภูพานฯ ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2561

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ปี 2561)

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ระหว่างวันที่ 5 – 12 สิงหาคม 2561

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ปี 2561)

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 16 – 23 กันยายน 2561 นำโดย นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะจำนวน 35 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ 2 คน นักเรียนยุวทูตฯ 22 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน จาก 17 โรงเรียน ใน 11 จังหวัด ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคกลาง จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 ได้รับการคัดเลือกจาก ค่ายอบรม สร้างสรรค์วิชาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะก่อนเดินทาง […]

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561

มีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น 132 คน จาก 67 โรงเรียน ใน 67 จังหวัด

ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปี 2561)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ภูพานฯ ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2561

ค่ายอบรม สืบสานวิถีไทย ฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ (ปี 2561)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดค่ายอบรม สืบสานวิถีไทย ฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่

ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง (ปี 2561)

มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จัดค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง ระหว่างวันที่ 17 – 22 เมษายน 2561 ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กล่าวเปิดค่ายอบรมฯ มีเยาวชนยุวทูตฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปี 2561)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561 คณะดังกล่าวประกอบด้วย ยุวทูตฯ 6 คน ครูผู้ดูแล 1 คน จาก 6 โรงเรียนใน 6 จังหวัด (จันทบุรี นครพนม ระยอง ราชบุรี เชียงราย และนราธิวาส)

ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน (ปี 2561)

มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) จัดค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2561 ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กล่าวเปิดค่ายอบรมฯ

ค่ายอบรม ธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ยุวทูตความดี (ปี 2561)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จัดค่ายอบรม ธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2561 ที่สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี

ค่ายอบรม สร้างสรรค์วิชาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง (ปี 2561)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดค่ายอบรม สร้างสรรค์วิชาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2561 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี
ผอ.อนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน กล่าวต้อนรับ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล

keyboard_arrow_up