Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้เข้าชม 70

นครกว่างโจว เมืองที่ถูกขนานนามว่าเมืองแพะ เพราะที่เมืองนี้มีอนุสาวรีย์ 5 แพะ ซึ่งมีตำนานเล่าว่าเมื่อ 4,500 ปีก่อนสมัยราชวงศ์โจวเมืองกว่างโจวเป็นเมืองที่อดอยากจึงมีเทวดาขี่แพะ 5 ตัวลงมาช่วย ด้วยการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับชาวเมืองพร้อมอวยพรให้พ้นจากความอดอยากตลอดกาล เมื่อสิ้นคำพูดเทวดาก็ได้หายไปและได้ทิ้งแพะไว้แล้วแพะก็ได้กลายเป็นหิน ต่อมาชาวเมืองก็มีความสุข พ้นจากความอดอยาก และกว่างโจวก็มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ในปัจจุบันมณฑลกวางตุ้งมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นเมืองที่ทันสมัยด้านเทคโนโลยีมาก การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกสบาย บ้านเมืองสะอาดร่มรื่น มีการจัดสรรพื้นที่ให้มีพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนและออกกำลังกาย

เด็กหญิงลาวัณย์ศิริ ลภมรเส
โรงเรียนบ้านสุุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสเมืองกว่างโจว เป็นเมืองที่เจริญทางด้านเศรษฐกิจซึ่งผมได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เห็นได้จากนักเรียนจีนที่ขยันเรียน ขยันอ่านหนังสือ และมักจะเข้าห้องสมุดอยู่เสมอเพื่อแข่งขันสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ดี เด็กนักเรียนที่จีนเป็นคนที่ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ตั้งใจในการหาความรู้ทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต 

เด็กชายเหวินฟง ล็อค
โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุุรีประเทศจีน มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือเพื่อจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้ที่สมจริง เช่น เครื่อง VR (Virtual Reality) ที่ผมได้ไปทดลองและจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหว จำลองการใช้ชีวิตของสัตว์น้ำนอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีจอสัมผัส (Touch Screen) เข้ามาเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยทำให้เข้าใจได้ง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูลใหม่ ๆ ที่หลายหลาย ผมคิดว่าการใช้สิ่งเหล่านี้เข้ามาช่วยจะทำให้มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น เพราะนักเรียนมีความกระตือรือร้น  และสนใจเรียนกันเป็นอย่างมาก

เด็กชายภูริต จิตปัญญา
โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนมหอสมุดเด็กกว่างโจว (Guangzhou Children’s Library) มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการและเพิ่มความสะดวกสบาย ความแม่นยำ ความรวดเร็วในการจัดการ เช่น ระบบคืนหนังสือ มีช่อหยอดคืนหนังสือไปตามสายพานโดยจะมีอุปกรณ์อ่านชิพในหนังสือเพื่อแยกประเภทของหนังสือ การยืมคืนก็ใช้ระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งเป็นการประหยัดค่าจ้างแรงงานคนรวมถึงห้องสมุดมีอาคารสำหรับการหนีไฟ โดยจำลองจากสถานการณ์จริง การใช้ VR (Virtual Reality) สำหรับการศึกษามุมมองอื่น ๆ สถานที่มีทั้งใต้มหาสมุทร กาแล็กซี่ เป็นต้น

เด็กหญิงตรีเกสรมาศ องอาจรักษ์อุุดร
โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

keyboard_arrow_up