Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย

ผู้เข้าชม 71

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (Muzium Negara) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงกรุงกัวลาลัมเปอร์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2502 เดิมเป็นพิพิธภัณฑ์สลังงอร์ (Selangor Museum) ซึ่งได้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซียตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดแสดงวัตถุโบราณ พร้อมทั้งเรื่องราววิถีชีวิตของชาวมาเลย์ในรัฐต่าง ๆ 

เด็กหญิงภัณภิรา ภูมิไสว
โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรีMuzium Negara มีการจัดแบ่งโซนเรียนรู้ นับจากความเป็นมาของมาเลเซียตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จนถึงยุคการเข้ายึดครองของอังกฤษ โดยเริ่มที่ห้องอารยธรรมมลายูและการรวมตัวเป็นกลุ่มต่าง ๆ แล้วเป็นยุคการล่าอาณานิคมของโปรตุเกสในมะละกาจนถึงมาเลเซียได้รับอิสรภาพจากอังกฤษและแสดงถึงความเป็นชาติของมาเลเซียในปัจจุบัน

เด็กชายพชร อุ่นเจริญ
โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยองสถาบันวิจัยป่าแห่งมาเลเซีย (FRIM) เป็นสถาบันวิจัยป่าแห่งมาเลเซียที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ทั้งหมด 544.4 แฮกเตอร์ ตั้งขึ้นเพื่อรักษาความสมดุลของป่า เพื่อปลูกฝังให้คนมาเลย์ รักป่าเห็นคุณค่าการพึ่งพาของมนุษย์กับสัตว์และพืชพันธุ์ จากเดิมที่เคยเป็นที่รกร้างมาเป็นป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมาจากการปลูกป่าตั้งแต่ พ.ศ. 2461 ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เด็กชายณภัทร รักความชอบ
โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรีเมืองราชการปุตราจายา (Putrajaya) เมืองนี้เกิดขึ้นได้ด้วยวิสัยทัศน์อันเฉียบคมของ ดร. มหาธีร์ โมฮาหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ได้สร้างเมืองราชการใหม่ของประเทศมาเลเซีย มารวมกันไว้ที่เมืองนี้โดยย้ายข้าราชการของประเทศเกือบทั้งหมด มีสิ่งปลูกสร้างสำคัญคือ สำนักงานรัฐบาล มีความโดดเด่นของตัวอาคารด้วยโดมสีเขียวยอดแหลมขนาดใหญ่ และมีเหล็กดัดลายดอกชบา (เป็นดอกไม้ประจำชาติ) อยู่โดยรอบสวยงามมาก

เด็กหญิงชไมพร มณีนวล
โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จังหวัดชุมพรมะละกา เป็นเมืองประวัติศาสตร์ มีสัญลักษณ์อันโดดเด่น คือจัตุรัสดัตช์ หรือเป็นที่รู้จักว่าจัตุรัสแดงเป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างสีแดง ตามสถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบดัตช์ ตั้งแต่สมัยมะละกา ถูกปกครองโดยฮอลันดา เมืองนี้มีสิ่งน่าสนใจมากมาย คือหอนาฬิกา เป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของมะละกา โบสถ์คริสต์สีแดงป้อมปราการเอฟาโมซา โบสถ์เซนต์พอล สถานที่เก็บร่างนักบุญฟรานซิส ซาเวียร์

เด็กชายกิตติพงษ์ นพจนสุภาพ
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานีมัสยิดปุตรา หรือ มัสยิดสีชมพู ในเมืองปุตราจายา เมืองราชการของมาเลเซีย ที่ทำจากหินแกรนิตสีชมพู มีจุดเด่นอยู่ตรงโดมใหญ่สีชมพู มีความสวยงามมาก สถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานพิธีสำคัญ ๆ ทางศาสนาของมาเลเซีย

เด็กหญิงชลิตา พุ่มพวง
โรงเรียนบ้านคลองมวน จังหวัดตรัง

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

keyboard_arrow_up