Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา

ผู้เข้าชม 84

นครวัด (Angkor Wat) และ นครธม (Ankor Thom) ได้รับการยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 เป็นแหล่งโบราณสถานที่มีความสวยงาม และยิ่งใหญ่มาก โดยมีพื้นที่รวมกว่า 1.6 ล้านตารางเมตร ภายในมีภาพแกะสลักหินตามกำแพงบอกเล่าเรื่องราวของเทพเจ้าฮินดู นรก สวรรค์ โลกมนุษย์ และวิถีชีวิตของคนกัมพูชาในอดีต

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศิริวณิชย์วงศ์
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐมนครธม เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเป็นเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรขะแมร์ สถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของนครวัด ศูนย์กลางของนครเป็นปราสาทหลักของพระเจ้าชัยวรมัน เรียกว่าปราสาทบายน และมีพื้นที่สำคัญอื่น ๆ รายล้อมพื้นที่ชัยภูมิถัดไปทางเหนือ จุดเด่นที่สุดของนครธมคือ ทางเข้าด้านใต้ มีลักษณะเป็น 4 หน้า ก่อนจะเข้าสู่บริเวณนี้ จะเป็นแถวของยักษ์อสูรอยู่ทางด้านขวา และเทวดาอยู่ทางด้านซ้าย เรียงรายแบกพญานาคอยู่สองข้างสะพาน เมื่อเข้าสู่ใจกลางนครธม จะพบสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ บริเวณประตูด้านใต้นี้ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูได้ดีกว่าบริเวณอื่น ๆ และยังคงความสวยงามอยู่

เด็กหญิงธมลวรรณ ทองเที่ยง
โรงเรียนอนุบาลนครนายก จังหวัดนครนายกนครธม มี 3 ปราสาท ได้แก่ ปราสาทบายน มีลักษณะพิเศษคือ มีปรางค์สลักรูปหน้าคนหัน 4 ทิศ จำนวน 49 ปรางค์ ต่อมาเป็น ปราสาทตาพรหม เป็นปราสาทที่มีต้นไม้ใหญ่จำนวนมากช่วยทำให้สงบร่มเย็น และมีรากไม่ที่เจริญเติบโตมาเกาะส่วนต่าง ๆ ของปราสาท นับได้ว่ามีความสวยงามเป็นอย่างมาก และปราสาทสุดท้ายคือ ปราสาทบันทายสรี เป็นปราสาทแห่งเดียวที่ถูกสร้างเสร็จมาแล้ว 1,000 ปี แต่ลวดลายก็ยังมีความชัดเจนสวยงามอยู่เหมือนกับในอดีต

เด็กหญิงวริศรา โฆษิตพันธวงศ์
โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยองเมืองอูดง ในอดีตเป็นเมืองหลวงของกัมพูชา ในช่วงปี พ.ศ. 2161 – 2409 ซึ่งในสมัยของพระเจ้านะอองตวน ได้ย้ายราชธานีเป็นกรุงพนมเปญจนถึงปัจจุบัน เมืองอูดงมีสถูปสีขาวขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางป่าเขา เนื่องจากมีความเชื่อที่ว่าจะได้อยู่ใกล้ชิดกับเทพเจ้าที่ตั้งอยู่บนเขา ซึ่งต้องเดินเท้าขึ้นบันไดจำนวน 370 ขั้น  ระหว่างทางจะมีฝูงลิงปีนป่ายอยู่ตามต้นไม้ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของกรุงพนมเปญได้อย่างชัดเจน อากาศด้านบนก็ร่มรื่น เป็นธรรมชาติที่งดงาม

เด็กหญิงอัญญาณีย์ เทพวารินทร
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด จังหวัดบึงกาฬพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกัมพูชา (National Museum of Cambodia) บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชา ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 4 มาจนถึงปัจจุบัน และยังมีแทรกเรื่องของศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์อีกด้วย

เด็กชายสิรวุฒิ กุลอารีย์รัตน์
โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยองพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ (Angkor National Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร มีห้องจัดแสดงนิทรรศการ 8 ห้อง บ่งบอกถึงเรื่องราวในอดีตของอาณาจักเขมร เช่น วิวัฒนาการของพระพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณ จุดเริ่มต้นความรุ่งเรืองแห่งอารยธรรม พระมหากษัตริย์นักสร้างผู้ยิ่งใหญ่ และเรื่องเล่าจากศิลาจารึก เป็นต้น ซึ่งได้มีสื่อการเรียนรู้ถึง 7 ภาษา ได้แก่ เขมร จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส เกาหลี ญี่ปุ่น และไทย

เด็กหญิงทิตยาภา สาวะรก
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จังหวัดเลย

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

keyboard_arrow_up