Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้เข้าชม 96

พระธาตุหลวงพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวลาวมายาวนานกว่า 2,000 ปี ตามตำนานระบุว่าสร้างขึ้นในคราวเดียวกับการสร้างนครหลวงเวียงจันทน์ ช่วงพุทธศักราชที่ 238 ในสมัยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ โปรดฯ ให้สร้างพระธาตุหลวงโดยก่อเป็นอุโมงค์หินคร่อมพระบรมธาตุไว้ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงย้ายราชธานีมาที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้ 6 ปี ในพ.ศ. 2109 ได้โปรดฯ ให้สร้างองค์พระธาตุหลวงองค์ใหม่ครอบพระธาตุองค์เก่า โดยรูปทรงของพระธาตุมีลักษณะเป็นดอกบัวเหลี่ยม ในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนกระดูกสะโพกของพระพุทธเจ้า และตั้งแต่พ.ศ. 2534 รัฐบาลลาวได้ใช้ภาพพระธาตุหลวงประดับไว้ตรงกลางตราแผ่นดิน

เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ น้อยติ
โรงเรียนบ้านยกกระบัตร จังหวัดสมุทรสาครวัดเชียงทอง เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบาง สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2101 – 2103 ในสมัยของพระไชยเชษฐาธิราช เป็นวัดที่มีศิลปะล้านช้างและล้านนาผสมผสานกัน การเข้าชมวัดมี 3 จุด คือ หอไหว้ วิหาร และพระอุโบสถ (ภาษาลาวเรียกว่า สิม) เป็นพระอุโบสถหลังไม่ใหญ่โตมาก มีหลังคาแอ่นโค้ง ลาดต่ำลงมาซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น กล่าวกันว่านี่คือ ศิลปะแห่งหลวงพระบาง ส่วนกลางของหลังคามีเครื่องยอดสีทองชาวลาวเรียกว่า ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ เป็นข้อสังเกตว่า วัดที่พระมหากษัตริย์สร้าง จะมีช่อฟ้า 17 ช่อ ส่วนคนสามัญสร้างจะมีช่อฟ้า 1 – 7 ช่อเท่านั้น ส่วนที่ประดับที่ยอดหน้าบัน ชาวลาวเรียกว่าโหง่ มีรูปร่างเป็นเศียรนาคและมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับศาสนาพุทธ และภายในพระอุโบสถมีภาพสวยงาม มีลวดลายปิดทองฉลุบนพื้นสีดำ ส่วนใหญ่เป็นภาพพุทธประวัติเรื่องพระสุธน – มโนราห์ และเรื่องพระเจ้าสิบชาติสมดั่งที่ได้รับการขนานนามว่า “อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้าง”

เด็กหญิงปณวรรณพร มหาชน
โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรีหอพระบาง เป็นอุโบสถสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในพ.ศ. 2308 แต่สร้างไม่สำเร็จ ต่อมาได้สร้างขึ้นใหม่ในพ.ศ. 2338 ภายในหอพระบางประดิษฐานพระบาง พุทธรูปปางห้ามสมุทรอายุกว่า 300 ปี องค์พระเป็นทองคำบริสุทธิ์ ในวันที่ 17 เมษายนของทุกปี จะมีการอัญเชิญองค์พระบางไปประดิษฐานที่วัดใหม่สุวันนะพูมาราม เพื่อให้ชาวลาวได้รดน้ำขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

เด็กชายณธันธรณ์ สนธิรัตน์
โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรีวัดพูสี  มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า พูสวง หรือพูซวง ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนเขากลางเมืองหลวงพระบาง พระธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอนุรุท ประมาณ พ.ศ. 2337 เป็นยอดเขาที่มีความสูงราว 150 เมตร คำว่าพูสี มีความหมายว่าภูเขาของพระฤาษี เดิมชื่อว่าภูสรวง แต่เมื่อมีฤาษีไปอาศัยอยู่ชาวบ้านจึงเรียกว่า พูฤาษี หรือพูษี มาจนถึงปัจจุบัน การได้เดินขึ้นไปบนวัดพระธาตุพูสี ทำให้เห็นเมืองหลวงพระบางได้โดยรอบ และเห็นสายน้ำโขงยาวไปจนสุดสายตา

เด็กหญิงศลิษา แสงเพชร
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการวัดสีสะเกด เดิมชื่อ วัดสะตะสะหัสสาราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นแห่งแรกในนครหลวงเวียงจันทน์ วัดนี้มีชื่อเรียกไม่เป็นทางการอีกชื่อหนึ่งว่า วัดแสน ซึ่งเป็นพระนามเล่นของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2361 ปัจจุบันมีอายุกว่า 200 ปี ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูป นามว่าพระเจ้าองค์แสน รอบ ๆ พระอุโบสถรายล้อมไปด้วยพระพุทธรูปองค์เล็ก ๆ จำนวน 2,052 องค์ ผนังจะเป็นภาพวาดเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าและนิทานชาดก ในส่วนของระเบียงคดรอบอุโบสถจะมีพระพุทธรูปที่ทำจากปูนปั้น ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์เล็ก 6,840 องค์ ขนาดกลาง 98 องค์ และองค์ใหญ่ 120 องค์ และที่สำคัญคือพระพุทธรูปทุกองค์จะมีการบันทึกรายละเอียดข้อมูลเป็นภาษาบาลี สันสกฤต และภาษาลาวเดิม

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ พรมสืบ
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้วหอพระแก้ว ในอดีตเคยเป็นวัดประจำราชวงศ์ของลาว สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2108 และเป็นสถานที่ที่เคยประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ซึ่งพระไชยเชษฐาธิราชทรงอัญเชิญไปจากล้านนาเป็นเวลา 219 ปี ปัจจุบันมีเพียงแท่นที่ประดิษฐาน เพราะเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้อัญเชิญกลับมาประดิษฐาน ณ กรุงธนบุรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ปัจจุบันหอพระแก้วจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมวัตถุโบราณของชาติ ภายในของหอพระแก้ว มีประตูไม้โบราณ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 8 ซึ่งเป็นประตูไม้ที่เคยประดิษฐานอยู่ที่พระธาตุอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขต และถูกนำมาเก็บไว้ที่หอพระแก้วตั้งแต่ พ.ศ. 1952

เด็กหญิงวริศรา สิงห์ทอง
โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรีพิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงพระบาง มีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ หอพระบาง และ อาคารพิพิธภัณฑ์ เดิมเป็นพระราชวังหลวงพระบาง ที่มีความงดงามของศิลปะยุคอาณานิคม ผสมผสานกับศิลปะล้านช้าง ภายในผมได้เห็นห้องบรรทมของเจ้ามหาชีวิต เห็นศิลาจารึก และพระไตรปิฎกที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมอบให้กับเจ้ามหาชีวิตของลาว ซึ่งถูกเก็บอยู่ในห้องสมุด

เด็กชายภูมิภัทร อภัย
โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรีน้ำตกตาดกวางซี เป็นน้ำตกธรรมชาติสีเขียวมรกตมีขนาดใหญ่และสวยที่สุดในหลวงพระบางในช่วงเดือนตุลาคม – เมษายน จะเป็นช่วงที่น้ำใสที่สุด แต่ช่วงที่น้ำไม่ใสก็เป็นเพราะว่าฝนตกลงมา ระยะห่างจากนครหลวงพระบางถึงน้ำตก ประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง 40 นาที ระหว่างเดินเข้าน้ำตกจะได้เห็นความสวยสดงดงามและความใสของน้ำ และได้สัมผัสกับละอองน้ำบนใบหน้า ทำให้รู้สึกสดชื่นเป็นอย่างมาก

เด็กหญิงอภิชญา อารีย์รักษ์
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรีฟาร์ม Laos Buffalo Dairy เป็นฟาร์มควายนมแห่งแรกของหลวงพระบาง ก่อตั้งโดยมิส ซูซี่ มาร์ติน (Susie Martin) ชาวออสเตรเลีย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท้องถิ่นในการเลี้ยงควายให้ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมและให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงควายแก่ชุมชน พร้อมมีการตรวจโรคและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ควายด้วย ภายในฟาร์มมีทั้งควายของฟาร์มและควายที่เช่าจากชาวบ้านมา เพื่อรีดนม โดยทางฟาร์มจะเช่าแม่พันธุ์ควายมาจากชาวบ้าน เพื่อนำมาเลี้ยงดู โดยจ่ายค่าเช่าวันละ 20 บาท/ตัว และทางฟาร์มได้นำเอาน้ำนมควายมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ชีส หลากหลายชนิด อาทิ มอสซาเรลล่าชีส ซึ่งเป็นชีสที่มีโปรตีนสูง เฟต้าชีส ริคอตต้าชีส โยเกิร์ตนมควาย ไอศกรีมนมควายหลากหลายรสชาติ เป็นต้น นอกจากควาย ในฟาร์มยังมีการเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น ๆ แยกเป็นสัดส่วนด้วย ได้แก่ กระต่าย ไก่ เป็ด หมูหลุม พวกเราได้ร่วมกันอาบน้ำควาย ป้อนนมควาย และสิ่งมี่ผมประทับใจมากที่สุดคือ การรีดนมควาย ซึ่งกว่าจะรีดนมควายได้แต่ละหยดนั้นใช้เวลานานมาก

เด็กชายพุฒิพงศ์ สุธีนิตธิ์
โรงเรียนบ้านประพาส จังหวัดปราจีนบุรี

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

keyboard_arrow_up