Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ผู้เข้าชม 72

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตดากอง กรุงย่างกุ้ง เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศเมียนมา คำว่า  ชเว คือ ทอง ดากอง คือ ชื่อเมือง ดังนั้น เจดีย์ชเวดากอง จึงหมายถึง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง มีความหมายว่า เมืองไร้ศัตรู  โดยเจดีย์เป็นสีทองอร่าม มีทองคำโอบหุ้มอยู่เป็นน้ำหนักกว่า 1,100 กิโลกรัม มีความสูงประมาณ 325 ฟุต ในยอดพระเจดีย์ได้บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าไว้ 8 เส้น

เด็กชายต่อตระกูล รัตนมงคล
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่านพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ กรุงย่างกุ้ง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความใหญ่มาก  มีทั้งหมด 5 ชั้น

ชั้นที่ 1  จัดแสดงตัวอักษรเมียนมาโบราณ สีหราชรัตนบัลลังก์อายุกว่า 150 ปี ซึ่งกษัตริย์เมียนมาเคยประทับเพื่อตัดสินคดีความ 

ชั้นที่ 2  จัดแสดงเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์และพระชายาในสมัยโบราณ โบราณวัตถุในสมัยก่อนและในสมัยประวัติศาสตร์เมียนมา จากยุค Pinya ถึงยุค Konbaung ของเมียนมา และวัตถุโบราณทางธรรมชาติ : ประกอบไปด้วยซากฟอสซิลสัตว์ พืช  ทั้งบนบกและในน้ำ จากพื้นที่ต่างๆ ในเมียนมาซึ่งมีอายุกว่า 40 ล้านปี

ชั้นที่ 3  จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เกี่ยวข้องกับ ศาสนา การเดินทาง และ การถักทอของเมียนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  และมีการจัดแสดงเครื่องดนตรีประจำเผ่าของแต่ล่ะชนเผ่าในเมียนมา

ชั้นที่ 4  จัดแสดงภาพศิลป์ ภาพพระมหากษัตริย์ของเมียนมาในสมัยโบราณ และภาพสีน้ำมันโบราณ

ชั้นที่ 5 จัดแสดงพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปตั้งแต่ยุคสมัย Pyu ถึง Yadanabon และร่วมสมัย รวมถึงวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าในเมียนมา

เด็กหญิงวันวิสา สิงโตทอง
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่านพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ กรุงเนปยีดอ  ที่มีการจัดแสดงประวัติศาสตร์ ของเมียนมาไว้อย่างมากมาย ประกอบด้วย

  1. ห้องจัดแสดงของขวัญจากอาคันตุกะชาวต่างชาติ ที่เดินทางเยือนเมียนมามอบให้ประธานาธิบดี ผู้แทนรัฐบาล รัฐมนตรี และข้าราชการระดับสูงของเมียนมา
  2. ห้องจัดแสดงวัตถุและซากดึกดำบรรพ์  เช่น ฟอสซิล และซากดึกดำบรรพ์จากถ้ำต่าง ๆ 
  3. ห้องแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ : ภายในจัดแสดงวัตถุโบราณจากถ้ำ Padalin วัตถุโบราณจากยุค Neolithic และวัตถุโบราณอื่น ๆ ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
  4. ห้องจัดแสดงโบราณวัตถุสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น เช่น เครื่องประดับทองคำและเงิน ศิลาจารึก 
  5. ห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์เมียนมา อาทิ โบราณสถานจำลอง อาทิ เจดีย์ วัด ภาพจิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถ             ในยุคพุกาม และวัตถุล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ
  6. ห้องจัดแสดงภาพจิตรกรรมที่รวบรวมมาจากเมืองต่าง ๆ ในเมียนมา อาทิ ภาพเขียนในถ้ำ Padalin จากยุคหิน ยุคพุกาม และยุค Pinya จนกระทั่งยุค Nyaung Yang รวมทั้งรวบรวมภาพเขียนของจิตรกรที่มีชื่อเสียงของ               เมียนมาอีกเป็นจำนวนมาก
  7. ห้องจัดแสดงศิลปะการแสดงของเมียนมา อุปกรณ์การแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ เครื่องดนตรี           ชุดการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ รวมทั้งหุ่นกระบอกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเมียนมา

เด็กหญิงธมกร พงศ์รัชต์วิมล
โรงเรียนอนุบาลแพร่ จังหวัดแพร่วัดมหามัยมุนี หรือ วัดยะไข่ ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปมหามุนี  หรือเรียกกันว่า พระพุทธรูปมีชีวิต ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของมัณฑะเลย์ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ปางมารวิชัย สถาปัตยกรรมยะไข่ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมาก หล่อในสมัยพุทธกาล เดิมทีเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของรัฐยะไข่ จนกระทั่งในรัชสมัยกษัตริย์ปดุง แห่งราชวงศ์คองบอง สามารถยึดอาณาจักรยะไข่ได้ในปี พ.ศ. 2327 จึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปมหามัยมุนีมา ประดิษฐานที่เมืองมัณฑะเลย์ พระพุทธรูปมหามุนี เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ พระเศียร และพระอุระประดับด้วยอัญมณีต่างๆ องค์พระ ถูกปิดด้วยทองคำเปลวจากความศรัทธาของเหล่าศาสนิกชนจนพระพุทธรูปมีลักษณะขรุขระ และเนื่องจากความเชื่อที่ว่า พระพุทธรูป องค์นี้เป็นพระพุทธรูปมีชีวิตที่ได้รับการประทานพรจากพระพุทธเจ้าให้มีลมหายใจ จึงมีการทำพิธีให้พระมาล้างพระพักตร์ในเวลา 04.00 น. ของทุกวัน วัดมหามัยมุนีถือว่าเป็น 1 ใน 5 ของมหาบูชาสถานที่ทุกคนต้องได้มาสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิต ซึ่งพวกเรายุวทูตก็ได้มาสักการะ ถือเป็นสิริมงคลกับชีวิตหนูเป็นอย่างยิ่ง

เด็กหญิงปวริศา สมหวาน
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่เจดีย์กุโสดอว์ เป็นพระเจดีย์ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากภายในพระเจดีย์ บรรจุแผ่นจารึกหินอ่อนกว่า 729 แท่น จารึกพระไตรปิฎกถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นภาษาบาลีจากพระธรรมวินัยนิกายเถรวาท และได้สร้างมณฑปสีขาวครอบแผ่นจารึกหินอ่อนไว้ ซึ่งถูกจัดอย่างปราณีตโดยรอบองค์เจดีย์ จัดเรียงเป็นแถวสามชั้น โดยใน ชั้นแรก จัดเรียงไว้ 42 แท่น ชั้นที่สอง 168 แท่น และใน ชั้นที่สาม 159 แท่น รวมทั้งสิ้น 729 แท่น โดยพระเจดีย์นี้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามินดง จำลองแบบมาจากพระเจดีย์ชเวสิกอง เมืองตองอู และในปี ค.ศ. 2013 ได้รับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

เด็กหญิงบุญรักษา วิชัยต๊ะ
โรงเรียนบ้านวังยาว จังหวัดน่านวัดชเวนันดอว์ ตั้งอยู่ในเมืองมัณฑะเลย์ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบพม่าโบราณในช่วงศตวรรษที่ 19 ในอดีตเคยเป็นพระราชวัง เป็นพระตำหนักเก่าของกษัตริย์มินดง แห่งราชวงศ์อลองพญา จนกระทั่งเมื่อพระเจ้ามินดงสิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอทรงขึ้นครองราชสมบัติจึงทรงโปรดให้ย้ายออกจากเขตพระราชวัง และเปลี่ยนให้ใช้เป็นวัด ซึ่งเป็นบริเวณสถานที่ตั้งในปัจจุบันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2423 พระราชวังสร้างด้วยไม้สักทอง เดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังในเมืองอัมระปุระ หุ้มด้วยทองมีการแกะสลักสวยงาม แต่ในปัจจุบันหลุดลอกออกไปเกือบหมดแล้ว ส่วนของหลังคาพระอารามเป็นทรงปราสาท 5 ชั้น ตัวพระอารามประดับตกแต่งด้วยงานไม้แกะสลักที่วิจิตรงดงาม ตามลักษณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพม่า นับเป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียวที่รอดพ้นจากการถูกเผาทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ปัจจุบันเป็นสถานที่ศึกษาทางประวัติศาสตร์ให้กับผู้คนที่มาท่องเที่ยวเมียนมา

เด็กหญิงธนภรณ์ กาบแก้ว
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่พระราชวังมัณฑะเลย์ พระเจ้ามินดงโปรดให้สร้างตำหนักต่าง ๆ ด้วยไม้สักแทบทั้งหมด โดยรื้อไม้จากพระราชวังเดิมที่อมรปุระมาสร้าง ตำหนักใหม่ที่นี่ โดยมีผู้กล่าวว่าพระราชวังมัณฑะเลย์เป็นพระราชวัง ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย แต่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ทิ้งระเบิดจำนวนมากลงที่พระราชวังมัณฑะเลย์ด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของกองทัพญี่ปุ่น ทำให้พระราชวังถูกไฟไหม้จนหมด เหลือแต่ป้อมปราการและคูน้ำรอบพระราชวัง ที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ และในปัจจุบันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จำลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา

นางสาวพรรณวิภา รัตนะ
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์) จังหวัดแพร่

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

keyboard_arrow_up