Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

ผู้เข้าชม 10

พิพิธภัณฑ์มหาตมคานธี (Gandhi smriti Museum) ตั้งอยู่ที่ใจกลางกรุงนิวเดลี ภายในประกอบด้วยบ้านพักที่มหาตมคานธีเคยอาศัยอยู่ ก่อนที่จะถูกลอบสังหารในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2491 ในพิพิธภัณฑ์นำเสนอประวัติและเรื่องราวต่าง ๆ ในการเรียกร้องเอกราชของอินเดีย จากเครือสหราชอาณาจักรของมหาตมคานธี ทั้งมีห้องจัดแสดงรูปปั้นจำลองชีวิตของมหาตมคานธีรวมถึงของใช้ส่วนตัว ภาพถ่าย และเอกสารต่าง ๆ โดยรัฐบาลอินเดียถือกรรมสิทธิ์ครอบครองบ้านดังกล่าว และเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ พ.ศ.2516 เป็นต้นมา

เด็กหญิงชลิตา ทิวสระแก้ว
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นกุตับมีนาร์ (Qutab Minar) หรือ ปฤถวีสตัมภ์ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงนิวเดลี เป็นถาวรวัตถุที่มีความงามได้สัดส่วน มีลักษณะเป็นหอสูง ภายนอกหอคอยสร้างขึ้นจากหินทรายสีแดง และได้สร้างเป็นลูกฟูกขึ้นไปอย่างเกลี้ยงเกลา ซึ่งแต่ละลูกฟูกจารึกเป็นอักษรอาระบิกจากบทสวดในพระคัมภีร์โกหร่าน โดยมีความสูง 238 ฟุต แบ่งออกเป็น 5 ชั้น และมีบันไดขึ้นไป 379 ขั้น ในปัจจุบันได้ปิดห้ามขึ้นไป

เด็กหญิงชาลิสา โปษยะนันทน์
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานครสุสานทัชมาฮาล (Taj Mahal) ตั้งอยู่ในเมืองอัคราริมฝั่งแม่น้ำยมุนา เป็นสุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก ถูกสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1648 และสร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1648 รวมเวลาการก่อสร้าง 17 ปี ในส่วนของการประดับตกแต่งได้ใช้เวลาอีก 5 ปี รวมทั้งสิ้น 22 ปี จึงเสร็จเรียบร้อยใช้คนงาน ในการก่อสร้างจำนวน 2 หมื่นคน และได้ใช้งบประมาณการก่อสร้างถึง 30 ล้านรูปี ทัชมาฮาลถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์นามว่าพระเจ้าชาห์ เจฮัน แห่งราชวงค์โมกุล เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้มุมตัช มาฮาล พระมเหสี โดยหลุมศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล ถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน โมราและเครื่องประดับจากหลายประเทศ ในภายหลังโอรังเซบ ราชโอรสของพระเจ้าชาห์ เจฮัน ได้นำพระศพของพระบิดามาประดิษฐานไว้เคียงข้างพระศพของมุมตัช ในปัจจุบันนี้ ทัชมาฮาลยังถูกจัดเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ ปุรินัย
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษประตูเมืองอินเดีย (India Gate) เป็นอนุสรณ์มีความมุ่งหมายให้เป็นสถานที่รำลึกถึงทหารที่พลีชีพในสงครามของอินเดีย ส่วนบนได้สร้างเป็นอนุสรณ์แก่ทหารนิรนาม ระหว่างประตูมีกระถางขนาดใหญ่จุดไฟที่ไม่เคยดับ มาตั้งแต่ ค.ศ.1932

เด็กชายพุทธิพล เพ็ญจันทร์
โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลาป้อมอักรา (Agra Fort) ตั้งอยู่เมืองอัครา ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก โดยเดิมทีนั้นป้อมอัครานั้นเป็นเพียงป้อมปราการทางการทหารประจำเมือง ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอัคบาร์ และได้ถูกสร้างต่อเติมกันมาจนถึงรุ่นหลาน คือ พระเจ้าชาห์ เจฮัน แห่งราชวงค์โมกุล ซึ่งในเวลาต่อมาป้อมอักราได้เปลี่ยนจากป้อมปราการทางการทหารมาเป็นพระราชวัง และถูกใช้เป็นที่คุมขังกษัตริย์ชาห์ เจฮัน เนื่องจากว่าพระองค์ใช้เงินสิ้นเปลืองในการสร้างทัชมาฮาล

เด็กชายภคินทร์ แก้วมาตย์
โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนมวัดโภคัลพุทธวิหาร (Bhogal Jangpura) เป็นวัดไทยที่อยู่ในกรุงนิวเดลี เป็นที่ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาพุทธ เพื่อให้คนไทยหรือคนนับถือศาสนาพุทธได้เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรม และปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา

เด็กหญิงสุพิชญา ตรีสมุทร
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานีเสาอโศก (Ashokan Edict, East of Kailash) ตั้งอยู่ในเขตไกรลาศ เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมา เพื่อแสดงธรรมมหาสติปัฏฐานสูตร โดยตรงจุดที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนานั้น เป็นก้อนหินสีแดงขนาดย่อม ในปัจจุบันเสาอโศก ได้อยู่ในความดูแลของกองโบราณคดี กระทรวงวัฒนธรรมของอินเดีย

เด็กหญิงอภิสรา สุขาทิพย์
โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทราป้อมแดง (Red Fort) หรือชาวอินเดียเรียกกันว่า “ลา ศิลา” สร้างขึ้นจากหินทรายแดง เป็นพระราชวังของกษัตริย์ชาห์ เจฮัน แห่งราชวงศ์โมกุล ในปัจจุบันป้อมแดงได้ถูกใช้ประกอบพิธีฉลองเอกราชของอินเดีย ในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี

เด็กหญิงอรัญรัตน์ สมัครสมาน
โรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีอินเดียเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมการกินที่หลากหลาย คนอินเดียจะไม่เน้นการบริโภคเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อวัวและเนื้อหมู อาหารที่ทานส่วนใหญ่เป็นมังสวิรัติ อาหารหลักที่ชาวอินเดียรับประทาน คือ นานปูรี ซึ่งเป็นแป้งทอด อาหารทั่วไปมีรสจัด เพราะอุดมไปด้วยเครื่องเทศ และคนอินเดียจะใช้มือในการรับประทานอาหาร

เด็กหญิงเจนจิรา สุภาดี
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีชื่อทางการว่า เนการา บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) เนการา แปลว่า ประเทศ ดารุสซาลาม แปลว่า ดินแดนแห่งสันติสุข บรูไนตั้งอยู่ตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ 3 ของโลก ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 743,330 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย รัฐกาลิมันตันของอินโดนีเซีย ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 73  รัฐซาบาห์และซาราวักของมาเลเซีย ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 26  และประเทศบรูไน ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 1 มีพื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร มีขนาดประมาณจังหวัดนครพนมของไทย พื้นที่ส่วนใหญ่ในเกาะเป็นป่าร้อนชื้นซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ล้านปี อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้นตลอดทั้งปี และบรูไนมีฝนตกหนักที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม  และมีฝนตกชุกที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งตอนที่คณะเราไปเยือนบรูไนก็ได้มีฝนตกตลอดทั้งวัน และมีอากาศที่บริสุทธิ์ เพราะบรูไนมีพื้นที่ป่า คิดเป็นร้อยละ 60 ของประเทศเลยทีเดียว เด็กหญิงลัลนา โพธิละเดา โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย หรือ พิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ (Royal Regalia Museum) […]

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

สาธารณรัฐอินเดีย  อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ มีพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก ใหญ่กว่าประเทศไทย 6 เท่า มีประชากร 1.13 พันล้านคน (มากเป็นอันดับ 2 ของโลก) เมืองหลวง คือ กรุงนิวเดลี ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีเป็นภาษาราชการ และยังมีภาษาท้องถิ่นอีกนับร้อยภาษา แต่ที่ใช้กันมากมี 14 ภาษา ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู มีการปกครองเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ และมีการแบ่งออกเป็นรัฐต่าง ๆ 28 รัฐ และวันที่ 26 มกราคม เป็นวันสถาปนาสาธารณรัฐหรือวันชาติของอินเดีย เป็นวันที่รัฐธรรมนูญของอินเดียได้ประกาศใช้เป็นครั้งแรก และอินเดียได้รับการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐ ซึ่งถือว่าอินเดียก็ได้กลายเป็นเอกราชจากสหราชอาณาจักรโดยแท้จากการต่อสู้เพื่อเอกราชของมหาตมะ คานธี เด็กหญิง ดลนภัส อัครกฤตโภคิน โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา กรุงนิวเดลี (New Delhi) เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐอินเดีย มีการวางผังเมืองแบบสี่เหลี่ยมคันนา ในสมัยที่อินเดียถูกปกครองโดยอังกฤษ ซึ่งถนนทุกสายตัดไปสู่ประตูชัยของอินเดีย เพื่อระลึกถึงการเสียสละของทหารในสมัยสงคราม  ซึ่งก่อนมีกรุงนิวเดลี มีเมืองหลวงชื่อกรุงโอลด์เดลี (Old […]

keyboard_arrow_up