Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ผู้เข้าชม 9

สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s Mausoleum) ที่นี่มีการป้องกันอย่างเข้มงวดโดยทหารในชุดเครื่องแบบสีขาว ซึ่งร่างของท่านโฮจิมินห์อยู่ที่นี่ ภายในเงียบมากได้ยินแต่เสียง ฝีเท้าเดินไปมาสุสานโฮจิมินห์เป็นเหมือนหัวใจของชาวเวียดนาม ด้วยท่านเป็นบุคคลสำคัญของเวียดนาม เป็นผู้กอบกู้เอกราชจากสงคราม

เด็กชายชินดนัย ทองอ่อน
โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานีพิพิธภัณฑ์ชนเผ่า (Museum Tribes) พิพิธภัณฑ์นี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ในส่วนแรกจะแสดงถึงความเป็นมาของชาวเวียดนาม โดยจะเป็นชาวเวียดนามร้อยละ 86 และชนเผ่าอื่นๆ อีก ร้อยละ 14 มีทั้งหมด 54 ชนเผ่า ส่วนที่สองจะแสดงถึงเครื่องแต่งกายของชาวเวียดนาม ส่วนสุดท้ายแสดงที่อยู่อาศัยของคนชนเผ่าต่าง ๆ

เด็กหญิงกฤตลักษณ์ ปรางค์นอก
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่นวิหารวรรณกรรมวันเหมียว (Van Mieu) เดิมเป็นโรงเรียนขุนนาง และต่อมาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม สร้างขึ้นโดยพระเจ้าหลีไทโตง เพื่ออุทิศให้กับขงจื้อ ปราชญ์ชาวจีนผู้ยึดมั่นในคุณธรรม โดยในปี พ.ศ. 1619 ได้มีการสร้างโรงเรียนขุนนางบริเวณเดียวกับวัด เพื่อให้ขุนนางได้เล่าเรียนและสอบจอหงวน ปัจจุบันสถานที่นี้ได้เป็นวัดโบราณที่สำคัญของชาวเวียดนาม

เด็กหญิงดวงนภา อุมงค์
โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหารอ่าวฮาลอง (Halong Bay)  ได้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์กรยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2537 มีพื้นที่ทั้งหมด 1,500 กิโลเมตร และมีชายฝั่งยาว 120 เมตร มีจำนวนเกาะ 2,000 เกาะโดยมีเกาะที่ได้ถูกตั้งชื่อแล้วจำนวน 989 เกาะ เป็นเกาะที่มีความสวยงาม ร่มรื่นน่าท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์

เด็กหญิงดาวประกาย มูลทองหลาง
โรงเรียนบ้านเขาแหลม จังหวัดสระแก้วทะเลสาบคืนดาบ (Ho Hoan Kiem) ได้รู้เกี่ยวกับตำนานของทะเลสาบแห่งนี้ เรื่องมีอยู่ว่ามีกษัตริย์ของเวียดนามองค์หนึ่งไม่มีอาวุธที่จะไปสู้รบกับจีน เมื่อล่องเรือมาที่ทะเลสาบแห่งนี้ ก็มีพญาเต่าคาบดาบขึ้นมาให้ จึงทำให้กษัตริย์ได้รับชัยชนะ แล้วพระองค์ก็ได้นำดาบคืนเต่าทะเล

เด็กหญิงพลอยสวย ยอดเสรณี
โรงเรียนสุนทรวัฒนา จังหวัดชัยภูมิ

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีชื่อทางการว่า เนการา บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) เนการา แปลว่า ประเทศ ดารุสซาลาม แปลว่า ดินแดนแห่งสันติสุข บรูไนตั้งอยู่ตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ 3 ของโลก ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 743,330 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย รัฐกาลิมันตันของอินโดนีเซีย ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 73  รัฐซาบาห์และซาราวักของมาเลเซีย ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 26  และประเทศบรูไน ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 1 มีพื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร มีขนาดประมาณจังหวัดนครพนมของไทย พื้นที่ส่วนใหญ่ในเกาะเป็นป่าร้อนชื้นซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ล้านปี อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้นตลอดทั้งปี และบรูไนมีฝนตกหนักที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม  และมีฝนตกชุกที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งตอนที่คณะเราไปเยือนบรูไนก็ได้มีฝนตกตลอดทั้งวัน และมีอากาศที่บริสุทธิ์ เพราะบรูไนมีพื้นที่ป่า คิดเป็นร้อยละ 60 ของประเทศเลยทีเดียว เด็กหญิงลัลนา โพธิละเดา โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย หรือ พิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ (Royal Regalia Museum) […]

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

สาธารณรัฐอินเดีย  อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ มีพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก ใหญ่กว่าประเทศไทย 6 เท่า มีประชากร 1.13 พันล้านคน (มากเป็นอันดับ 2 ของโลก) เมืองหลวง คือ กรุงนิวเดลี ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีเป็นภาษาราชการ และยังมีภาษาท้องถิ่นอีกนับร้อยภาษา แต่ที่ใช้กันมากมี 14 ภาษา ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู มีการปกครองเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ และมีการแบ่งออกเป็นรัฐต่าง ๆ 28 รัฐ และวันที่ 26 มกราคม เป็นวันสถาปนาสาธารณรัฐหรือวันชาติของอินเดีย เป็นวันที่รัฐธรรมนูญของอินเดียได้ประกาศใช้เป็นครั้งแรก และอินเดียได้รับการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐ ซึ่งถือว่าอินเดียก็ได้กลายเป็นเอกราชจากสหราชอาณาจักรโดยแท้จากการต่อสู้เพื่อเอกราชของมหาตมะ คานธี เด็กหญิง ดลนภัส อัครกฤตโภคิน โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา กรุงนิวเดลี (New Delhi) เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐอินเดีย มีการวางผังเมืองแบบสี่เหลี่ยมคันนา ในสมัยที่อินเดียถูกปกครองโดยอังกฤษ ซึ่งถนนทุกสายตัดไปสู่ประตูชัยของอินเดีย เพื่อระลึกถึงการเสียสละของทหารในสมัยสงคราม  ซึ่งก่อนมีกรุงนิวเดลี มีเมืองหลวงชื่อกรุงโอลด์เดลี (Old […]

keyboard_arrow_up