Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ผู้เข้าชม 107

สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s Mausoleum) ที่นี่มีการป้องกันอย่างเข้มงวดโดยทหารในชุดเครื่องแบบสีขาว ซึ่งร่างของท่านโฮจิมินห์อยู่ที่นี่ ภายในเงียบมากได้ยินแต่เสียง ฝีเท้าเดินไปมาสุสานโฮจิมินห์เป็นเหมือนหัวใจของชาวเวียดนาม ด้วยท่านเป็นบุคคลสำคัญของเวียดนาม เป็นผู้กอบกู้เอกราชจากสงคราม

เด็กชายชินดนัย ทองอ่อน
โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานีพิพิธภัณฑ์ชนเผ่า (Museum Tribes) พิพิธภัณฑ์นี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ในส่วนแรกจะแสดงถึงความเป็นมาของชาวเวียดนาม โดยจะเป็นชาวเวียดนามร้อยละ 86 และชนเผ่าอื่นๆ อีก ร้อยละ 14 มีทั้งหมด 54 ชนเผ่า ส่วนที่สองจะแสดงถึงเครื่องแต่งกายของชาวเวียดนาม ส่วนสุดท้ายแสดงที่อยู่อาศัยของคนชนเผ่าต่าง ๆ

เด็กหญิงกฤตลักษณ์ ปรางค์นอก
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่นวิหารวรรณกรรมวันเหมียว (Van Mieu) เดิมเป็นโรงเรียนขุนนาง และต่อมาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม สร้างขึ้นโดยพระเจ้าหลีไทโตง เพื่ออุทิศให้กับขงจื้อ ปราชญ์ชาวจีนผู้ยึดมั่นในคุณธรรม โดยในปี พ.ศ. 1619 ได้มีการสร้างโรงเรียนขุนนางบริเวณเดียวกับวัด เพื่อให้ขุนนางได้เล่าเรียนและสอบจอหงวน ปัจจุบันสถานที่นี้ได้เป็นวัดโบราณที่สำคัญของชาวเวียดนาม

เด็กหญิงดวงนภา อุมงค์
โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหารอ่าวฮาลอง (Halong Bay)  ได้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์กรยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2537 มีพื้นที่ทั้งหมด 1,500 กิโลเมตร และมีชายฝั่งยาว 120 เมตร มีจำนวนเกาะ 2,000 เกาะโดยมีเกาะที่ได้ถูกตั้งชื่อแล้วจำนวน 989 เกาะ เป็นเกาะที่มีความสวยงาม ร่มรื่นน่าท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์

เด็กหญิงดาวประกาย มูลทองหลาง
โรงเรียนบ้านเขาแหลม จังหวัดสระแก้วทะเลสาบคืนดาบ (Ho Hoan Kiem) ได้รู้เกี่ยวกับตำนานของทะเลสาบแห่งนี้ เรื่องมีอยู่ว่ามีกษัตริย์ของเวียดนามองค์หนึ่งไม่มีอาวุธที่จะไปสู้รบกับจีน เมื่อล่องเรือมาที่ทะเลสาบแห่งนี้ ก็มีพญาเต่าคาบดาบขึ้นมาให้ จึงทำให้กษัตริย์ได้รับชัยชนะ แล้วพระองค์ก็ได้นำดาบคืนเต่าทะเล

เด็กหญิงพลอยสวย ยอดเสรณี
โรงเรียนสุนทรวัฒนา จังหวัดชัยภูมิ

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

keyboard_arrow_up