Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ผู้เข้าชม 97

เจดีย์โบดาเทาว์ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญในเมียนมา เจดีย์มีความสูงเพียง 40 เมตร ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2496 หลังจากที่เจดีย์องค์เดิมถูกทำลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 “โบดาเทาว์” หมายถึง ทหาร 1,000 นาย ตามตำนานในการอัญเชิญพระเกศาธาตุ จำนวน 8 เส้น จากประเทศอินเดียทางเรือ มาประดิษฐานไว้ชั่วคราวที่เจดีย์แห่งนี้ ระหว่างที่รอนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์ชเวดากองเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้น โดยพระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริย์มอญ ได้ทรงมีบัญชาให้นำทหาร 1,000 นาย ไปตั้งแถวรับเสด็จพระบรมเกศาธาตุขณะนำขึ้นจากเรือมายังเจดีย์แห่งนี้ นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังเป็นที่ประดิษฐานของนัต โบ โบ ยี หรือ “เทพทันใจ” เทพศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่ศรัทธาของทั้งชาวเมียนมาอย่างสูง

เด็กชายศุภวิชญ์ เสนีย์นนท์
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานครเทพทันใจ นัต โบ โบ ยี ที่เจดีย์โบตาเทาว์ เป็นเทพทันใจองค์ที่มีชื่อเสียงและคนไทยนิยมไปไหว้มากที่สุด ชาวเมียนมามีความเชื่อว่า “เทพทันใจ นัต โบ โบ ยี” เป็นนัตที่ปกปักรักษาพระเกศธาตุในเจดีย์โบตาทาวน์เป็นหนึ่งในนัตหลวงที่ชาวพม่าให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เป็นเทพทันใจที่คนมาขอพรสมหวังกันแทบทุกราย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การงาน ค้าขาย ความรัก โชคลาภ โดยเฉพาะเรื่องเงินทอง บารมีแรง เสริมดวงให้ชีวิตราบรื่นในทุก ๆ ด้าน ในการขอพร ต้องสักการะด้วยดอกไม้ ผลไม้ ได้แก่ มะพร้าวอ่อน กล้วย ขั้นตอนการขอพรคือให้นำธนบัตรจำนวน 2 ใบใส่ไว้ที่มือท่าน จากนั้นก็อธิษฐานขอพร แล้วดึงกลับคืนมา 1 ใบ เพื่อเก็บรักษาไว้ สุดท้ายให้เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของท่าน เพื่อให้พรสัมฤทธิ์ผลรวดเร็วทันใจยิ่งขึ้น ส่วนการอธิษฐานขอพรต่อเทพทันใจ ต้องขอเพียงข้อเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นพลังในการถวายเครื่องเซ่น และห้ามเปลี่ยนใจเด็ดขาด

เด็กหญิงสุพิชชา แจ่มแสง
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จังหวัดอุทัยธานีพระพุทธไสยาสน์ เจา ทัตยี หรือ พระตาหวาน เป็นพระนอนปางพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกว่า 70 เมตร เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดและมีความงดงามที่สุดของเมียนมา ทั้งพระพักตร์และขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแก้ว รวมไปถึงพระจีวรที่มีความพลิ้วไหวสมจริง และเมื่อเดินมายังปลายสุดพระบาทของพระนอนองค์นี้ ตรงที่พระบาทมีภาพวาดเป็นมิ่งมงคลสูงสุด เพราะประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักร ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปมงคล 108 ประการ แสดงโลกทั้ง 3 คือ เครื่องหมาย 59 ประการ แสดงถึง อากาศโลก เครื่องหมาย 21 ประการ แสดงถึง สัตว์โลก และเครื่องหมาย 28 ประการ แสดงถึง สังขารโลก

เด็กหญิงพรกนก ไวยธนต์
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจดีย์พระธาตุมุเตา หรือเจดีย์ชเวมอร์ดอ เป็น 1 ใน 5 มหาเจดีย์สำคัญของเมียนมา โดยถือเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของหงสาวดี หรือเมืองพะโค มีความเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,000 ปี ภายในประดิษฐานของพระบรมสารริกธาตุในส่วนของพระเกศาและพระทนต์ของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์สูงที่สุดในพม่า มีความสูง ถึง 114 เมตร และมีลักษณะแบบมอญอย่างเด่นชัด คือ มีฉัตรแบบเรียบ ๆ และองค์ระฆังของเจดีย์ มีลักษณะ   แคบเรียว ภายนอกหุ้มด้วยทอง ภายในเป็นอิฐกลวง แตกต่างจากเจดีย์ชเวดากองที่เป็นเจดีย์แบบพม่า ส่วนบริเวณด้านนอกองค์เจดีย์ มีพระพุทธรูปหลายองค์ประดิษฐานอยู่โดยรอบ มีอาคารสถาปัตยกรรมเมียนมาผสมตะวันตก และมีพิพิธภัณฑ์เก็บโบราณวัตถุต่าง ๆ ให้เยี่ยมชม

เด็กหญิงชนัญชิตา พันแต้ม
โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

keyboard_arrow_up