Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ผู้เข้าชม 73

พิพิธภัณฑ์การประชุม (Afro-Asianconference) สร้างขึ้นเพื่อต่อต้านอาณานิคมของทวีปแอฟริกาไม่ให้ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกและอีกหลายประเทศ อีกทั้งได้รู้จักคุณป้าคนไทยที่ทำหนังสือพจนานุกรม ไทย-อินโดนีเซีย ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเมืองบันดุง และรู้ว่ารัชกาลที่ 5เสด็จประพาสอินโดนีเซียที่เกาะชวา 3 ครั้ง และได้ให้รูปปั้นช้างไว้ที่พิพิธภัณฑ์ช้างในกรุงจาการ์ตา ปัจจุบันยังคงตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์

เด็กชายธนพัฒน์ สุดใจ
โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย จังหวัดพิษณุโลกพิพิธภัณฑ์แสตมป์และเงินตรา เพราะแสดงถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของประเทศอินโดนีเซีย มีการพัฒนาในหลายด้าน นับตั้งแต่รูปแบบของแสตมป์และเงินตราที่รูปร่าง และขนาดที่แตกต่างกันไป ในแต่ละยุคสมัยทั้งยังบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาและความเป็นอยู่ของชาวอินโดนีเซีย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อย ๆ มาจนถึงเวลาปัจจุบัน

เด็กหญิงเจษฎาภา โฮมคำจันทร์
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นพิพิธภัณฑ์อังกะลุงและหนังตะลุง อังกะลุงของอินโดนีเซียเป็นต้นแบบอังกะลุงของไทย ซึ่งมีความแตกต่าง ในด้านของรูปร่าง เพราะไทยมี 3 ท่อน แต่ อินโดนีเซียมี 2 ท่อน อยู่ตรงกลาง และวิธีการเล่นก็ไม่เหมือนกัน สำหรับหนังตะลุง หนูได้เรียนรู้ว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต คือ หนังควาย จึงเรียกว่า วายังกูลิต ซึ่งในการแสดงจะมีการสอดแทรกข้อคิดเตือนใจและความรู้ ทั้งในเรื่องการแบ่งชนชั้น การดำรงชีวิต ทำให้หนูรู้สึกว่าวัฒนธรรมหลาย ๆ อย่าง ที่ประเทศไทยมีเหมือนประเทศอินโดนีเซีย

เด็กหญิงเกศราพร อังคะ
โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) จังหวัดนครนายกอินโดนีเซียใช้หลักปัญจศีล มาใช้ปกครองบ้านเมืองโดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดที่เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เคารพอธิปไตยซึ่งกันและกัน ไม่แทรกแซง รุกรานกัน ดำรงไว้ซึ่งสิทธิ ความเสมอภาคของพลเมือง ทำให้ประเทศอินโดนีเซียอยู่กันอย่างสงบสุข

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สว่างศรี
โรงเรียนวัดหนองผักนาก จังหวัดสุพรรณบุรี

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

keyboard_arrow_up