Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้เข้าชม 84

ประตูไซ หรือประตูชัย ก่อสร้างขึ้นในระหว่าง พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2511 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ สถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลมาจากประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่ยังคงเอกลักษณ์ของลาวอย่างชัดเจน เช่น พุทธศิลป์ลาว ภาพมหากาพย์รามายณะ แบบปูนปั้นใต้ซุ้มโค้ง เป็นต้น

เด็กหญิงนพมาศ ก้างออนตา
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงรายประชานุสาสน์) จังหวัดเชียงรายพระธาตุศรีโคตรบูร เป็นพระธาตุเมืองเก่าที่เก็บอัฐิธาตุของพระยาศรีโคตรตะบอง ประวัติการสร้างพระธาตุชาวบ้านเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้านันทะแสนแห่งเมืองศรีโคตรบูร ต่อมาได้รับการบูรณะครั้งแรกในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ภายในวิหารมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ซึ่งเจ้าอนุวงศ์เป็นผู้สร้างพระธาตุแห่งนี้มีประวัติการสร้างเกี่ยวเนื่องกับพระธาตุพนมของไทย ซึ่งพระธาตุทั้งสองมีลักษณะคล้ายกัน ประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ำโขงบ่งบอกถึงวิถีแห่งชีวิตที่มีวัฒนธรรมที่เหมือนกันของชาวไทยและชาวลาว

เด็กหญิงอิสรา บุญชู
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่านพระธาตุอิงฮัง ตามประวัติกล่าวว่าสร้างครั้งแรกสมัยอาณาจักรศรีโคตรบูร โดยพระเจ้าสุมินราช พระธาตุอิงฮัง มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม สูง 25 เมตร บรรจุพระธาตุไว้ที่ฐานเจดีย์  จึงมีการห้ามสตรีเข้าไปเขตด้านใน คำว่า อิงฮัง มาจาก พิงรัง หรือพิงต้นรัง ส่วนการบูชาพระธาตุตามแบบของลาวนั้น จะทำชุดบูชาเป็นเครื่องบายศรี (ซื้อได้ที่บริเวณหน้าวัด) วัดอิงฮังมีธรรมเนียมปฏิบัติแตกต่างจากวัดทั่วไป กล่าวคือ ทุกเช้าและเย็นพระสงฆ์จะออกมาสวดบูชาพระธาตุเป็นประจำทุกวัน

เด็กหญิงพิมพกานต์ เวียงคำ
โรงเรียนบ้านโนสว่าง จังหวัดบึงกาฬปราสาทหินวัดพู เป็นปราสาทหินขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในสมัยของขอมเรืองอำนาจราวพุทธศตวรรษที่ 12 สมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน ตั้งอยู่บริเวณเขาศิวบรรพต หรือที่ชาวลาวเรียกว่าภูเกล้า เป็นภูเขาที่มียอดลักษณะคล้ายศิวลึงค์ โดยมีลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับเขาพระวิหาร ปราสาทวัดพูนั้นมีฐานะถึงขั้นเป็นอารามหลวงของอาณาจักรขอมในสมัยนั้น และถือได้ว่าเป็นปราสาทหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ซึ่งสร้างมาก่อนเขาพระวิหารและปราสาทหินพนมรุ้ง ปัจจุบันได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกแห่งที่ 2 ของ สปป.ลาว

เด็กหญิงณัฐชา พระวิเศษ
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดพิษณุโลกศูนย์พัฒนาด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว หลัก 22 ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งโครงการนี้เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยาวนาน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ และการนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ ภายในศูนย์ฯ มีการสาธิตกิจกรรมด้านการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ การประมง การปศุสัตว์ และการพัฒนาที่ดินให้แก่ประชาชน โดยให้นำไปปฏิบัติในพื้นที่การเกษตรของตนเองเพื่อให้ประชาชนชาวลาวทุกคนมีวิถีชีวิตที่ดี ในการเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาด้านการเกษตรห้วยซ้อน-ห้วยซั้ว ผมมีความประทับใจและภูมิใจอย่างยิ่งกับคำพูดของท่านอะนุลม ตุนาลม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฯ ได้กล่าวถึงในหลวงของพวกเราว่า “พระเจ้ามหาชีวิต” ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อประเทศและประชาชนลาว

นายวัชรพล สาสี
โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญโครงการบริการเกษตรและกสิกรรมแขวงสะหวันนะเขต (หนองเต่า) เป็นโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิชัยพัฒนาและหน่วยงานไทย โดยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาล ที่ 9  มาใช้เพื่อที่จะพัฒนาให้อย่างยั่งยืน โดยการให้ความสำคัญกับธรรมชาติและป่าไม้ที่ครบวงจร การเลือกเพาะพันธุ์ให้สมดุลกับสภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพดินฟ้าอากาศ และยังคำนึงถึงประโยชน์ต่อชุมชนในด้านการใช้สอย เช่น การนำเอามาทำเป็นอาหารและสมุนไพรรักษาโรคต่าง ๆ ผมและเพื่อน ๆ ได้ปลูกต้นไม้ที่มีอายุ 15 – 20 ปี ร่วมกับเยาวชนลาวจากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์โพนสิม แขวงสะหวันนะเขต ถือว่าได้ร่วมมือกันช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและป่าไม้ให้กับโลกของพวกเรา

เด็กชายสุรพิชญ์ หอมนาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) จังหวัดพะเยาอุทยานบาเจียง ตั้งอยู่ที่ปากเซ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดแสดงหมู่บ้านโบราณของ 8 ชนเผ่าที่ยังมีเอกลักษณ์เหลืออยู่ โดยปลูกสร้างบ้านแต่ละหลังแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละชนเผ่า พร้อมทั้งจัดทำพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าไว้ด้วย สิ่งที่น่าสนใจคือ การปลูกสร้างบ้านเรือนไม่ได้ตอกเสาลงในพื้นดิน เพียงแต่วางเสาไว้บนพื้น

เด็กหญิงพรสวรรค์ ตุ้มฉิม
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จังหวัดนนทบุรีน้ำตกคอนพะเพ็ง หรือตาดคอน ตั้งอยู่ที่เมืองปากเซ นครจำปาสัก จัดเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดทางลาวใต้ที่ได้รับน้ำจากแม่น้ำโขงตอนล่าง มีหลายชั้นและมีลักษณะต่างระดับกัน สูงประมาณ 10 เมตร ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย เป็นน้ำตกที่เปรียบเสมือนกำแพงธรรมชาติซึ่งมีแก่งและโขดหินต่าง ๆ คอยกรองน้ำโขงที่เชี่ยวกรากไว้ น้ำตกคอนพะเพ็งมีความสวยงามและยิ่งใหญ่จนได้ชื่อว่า น้ำตกไนแองการ่าแห่งเอเชีย

เด็กหญิงศศิกานต์ กาจู
โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จังหวัดหนองคายน้ำตกตาดผาส้วม ตั้งอยู่ใกล้อุทยานบาเจียง เป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นจากการออกแบบและสร้างสรรค์โดยฝีมือคนไทย ชื่อ คุณวิมล กิจบำรุง ชื่อของน้ำตกนี้แปลว่าห้องหอของเจ้าบ่าวเจ้าสาวซึ่งเกี่ยวข้องกับนิทานพื้นบ้านของลาวเรื่องความรักของท้าวบาเจียงและนางมะโรง น้ำตกแห่งนี้สวยงามและมีน้ำไหลตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ท่ามกลางแท่งหินผาที่มีขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ อีกทั้งน้ำตกแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงน้ำตกธรรมดาเหมือนน้ำตกทั่ว ๆ ไป แต่ได้มีการสร้างสวนสมุนไพร ที่ให้ความรู้แก่ผู้มาเยือนทำให้ได้ทั้งความรู้ท่ามกลางความสุขและธรรมชาติ นับเป็นความสวยงามที่น่าชื่นชม

เด็กชายธวัชชัย วัฒนาพาณิชยสกุล
โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหารพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จัดแสดงร่องรอยการปรากฏของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่สุด ในโลก โดยนักโบราณคดีชาวลาวและชาวฝรั่งเศสขุดหาร่องรอยและหลักฐานไว้ได้ การค้นพบกระดูกและรอยเท้าไดโนเสาร์ 2 ประเภท 4 สายพันธุ์ คือ ประเภทกินเนื้อ 1 สายพันธุ์ ประเภทกินพืช 3 สายพันธุ์ โดยร่องรอยกระดูกไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดที่ถูกค้นพบนั้นเป็นส่วนหางของไดโนเสาร์พันธุ์ Saltasaurus ที่มีความสมบูรณ์ครบทั้งหาง และมีการจัดแสดงกระดูกไดโนเสาร์อีกกว่า 10 ตู้ รวมทั้งซากก้อนหิน ทองคำ ทองแดง หินกล้า ฟอสซิลหินรูปหอย ปลา และเต่าโบราณ

เด็กหญิงฐิติรัตน์ บุญศักดิ์
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

keyboard_arrow_up