Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ผู้เข้าชม 71

สำนักงานเลขาฐิการอาเซียน ภายในมีห้องแกลลอรี่ (ASEAN Gallery) ที่แสดงรูปภาพที่แต่ละประเทศนำมามอบให้ ห้องแสดงของที่ได้รับมาจากประเทศต่าง ๆ ห้องสมุด Library ที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ เอาไว้สำหรับการสืบค้นต่าง ๆ และทีน่าประทับใจมากที่สุดก็คือห้องประชุมของสำนักงานเลขาธิการอาเซียน

เด็กหญิงศุภิสรา สถิตธำมรงค์
โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรีเมืองจำลอง Taman Mini Indonesia Indah เป็นสถานที่ที่รวบรวมบ้านเรือนของชนเผ่าต่าง ๆ ในประเทศอินโดนีเซีย ทำให้เราได้รู้วัฒนธรรม ประเพณีของชาวอินโดนีเซีย เช่น อินโดนีเซียจะนับถือศาสนาอิสลาม และมีบ้านเรือนที่แตกต่างกันไป บางบ้านเรือนจะก่อสร้างด้วยไม้ บางบ้านเรือนจะก่อสร้างด้วยปูนซึ่งแต่ละชนเผ่าจะสร้างบ้านแตกต่างกัน เนื่องจากอิทธิพลทางศาสนาหรือความเชื่อ ซึ่งจะมาจากประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่มีแตกต่างกันไป

เด็กหญิงณัชชา กลิ่นมาลัย
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรีสวนสัตว์เปิด Taman Safari  มีพื้นที่กว้างที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศูนย์กลางของการอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ที่หายากและมีเฉพาะในอินโดนีเซีย เช่น มังกรโคโมโด สัตว์ทั้งหมดอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ได้ถูกขังในกรง

เด็กชายชาญสวัสดิ์ แสงทอง
โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) จังหวัดสุโขทัย

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

keyboard_arrow_up