Skip to main content
รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนรัฐคูเวตระหว่างวันที่ 7 – 14 มกราคม 2562

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการ สอท.อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 7 – 14 มกราคม 2562 คณะประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 6 คน ครู 1 คน รวมจำนวน 7 คน จาก 6 โรงเรียน ใน 6 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก โครงการพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์) รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนรัฐคูเวต (สอท.อุปถัมภ์) คุณครู 1 นางสาวฐานิยา งามศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะยุวทูตความดีเยือนรัฐคูเวต (ปี 2562)

สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนรัฐคูเวต ระหว่างวันที่ 7 – 14 มกราคม 2562 คณะดังกล่าวประกอบด้วย ยุวทูตฯ 6 คน ครูผู้ดูแล 1 คน จาก 6 โรงเรียนใน 6 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส นครศรีธรรมราช ปทุมธานี และฉะเชิงเทรา) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งคัดเลือกมาจากโครงการพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์)

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการ สกญ.อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561 คณะประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 6 คน ครู 1 คน รวมจำนวน 7 คน จาก 6 โรงเรียน ใน 6 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง และค่ายศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (สกญ.อุปถัมภ์) คุณครู 1 นางสาวนพรรณพ แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปี 2561)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561 คณะดังกล่าวประกอบด้วย ยุวทูตฯ 6 คน ครูผู้ดูแล 1 คน จาก 6 โรงเรียนใน 6 จังหวัด (จันทบุรี นครพนม ระยอง ราชบุรี เชียงราย และนราธิวาส)

คณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 2 (ปี 2560)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการนำคณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน–9 ตุลาคม 2560 โครงการดังกล่าว จัดเป็นรุ่นที่ 2 ด้วยความริเริ่มของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 130 ปี

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 9 ตุลาคม 2560

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการ สกญ.อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 9 ตุลาคม 2560 คณะประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 5 คน ครู 1 คน รวมจำนวน 6 คน จาก 6 โรงเรียน ใน 6 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก การเขียนเรียงความเรื่อง ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง จากกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ส่วนคุณครูเป็นการคัดเลือกต่อยอดจากกลุ่มครูโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิ รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (สกญ.อุปถัมภ์ รุ่นที่ 2) คุณครู 1 นางวีระยา ศิริรัชฎานันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2559

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการ สกญ.อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2559 คณะประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 5 คน ครู 1 คนรวมจำนวน 6 คน จาก 6 โรงเรียน ใน 6 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก โรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (สกญ.อุปถัมภ์ รุ่นที่ 1) คุณครู 1 นางสาวโสรญา พงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี

คณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 1 (ปี 2559)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาการ่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการนำคณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2559 คณะดังกล่าวประกอบด้วย ยุวทูตฯ 5 คน ครูผู้ดูแล 1 คน จาก 6 โรงเรียนใน 6 จังหวัด

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤษภาคม 2558

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการ สกญ.อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤษภาคม 2558 คณะประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 4 คน ครู 1 คนรวมจำนวน 5 คน จาก 5 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก โครงการพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซียและเมียนมา) รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สกญ.อุปถัมภ์) คุณครู 1 นางรตินธร วาดเขียน โรงเรียนสายน้ำทิพย์  กรุงเทพมหานคร

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ปี 2558)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการนำคณะยุวทูตความดีเยือนเยอรมนี … (ผู้เข้าชมแล้ว 3,416)

keyboard_arrow_up