Skip to main content
คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีชื่อทางการว่า เนการา บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) เนการา แปลว่า ประเทศ ดารุสซาลาม แปลว่า ดินแดนแห่งสันติสุข บรูไนตั้งอยู่ตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ 3 ของโลก ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 743,330 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย รัฐกาลิมันตันของอินโดนีเซีย ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 73  รัฐซาบาห์และซาราวักของมาเลเซีย ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 26  และประเทศบรูไน ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 1 มีพื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร มีขนาดประมาณจังหวัดนครพนมของไทย พื้นที่ส่วนใหญ่ในเกาะเป็นป่าร้อนชื้นซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ล้านปี อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้นตลอดทั้งปี และบรูไนมีฝนตกหนักที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม  และมีฝนตกชุกที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งตอนที่คณะเราไปเยือนบรูไนก็ได้มีฝนตกตลอดทั้งวัน และมีอากาศที่บริสุทธิ์ เพราะบรูไนมีพื้นที่ป่า คิดเป็นร้อยละ 60 ของประเทศเลยทีเดียว เด็กหญิงลัลนา โพธิละเดา โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย หรือ พิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ (Royal Regalia Museum) […]

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

สาธารณรัฐอินเดีย  อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ มีพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก ใหญ่กว่าประเทศไทย 6 เท่า มีประชากร 1.13 พันล้านคน (มากเป็นอันดับ 2 ของโลก) เมืองหลวง คือ กรุงนิวเดลี ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีเป็นภาษาราชการ และยังมีภาษาท้องถิ่นอีกนับร้อยภาษา แต่ที่ใช้กันมากมี 14 ภาษา ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู มีการปกครองเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ และมีการแบ่งออกเป็นรัฐต่าง ๆ 28 รัฐ และวันที่ 26 มกราคม เป็นวันสถาปนาสาธารณรัฐหรือวันชาติของอินเดีย เป็นวันที่รัฐธรรมนูญของอินเดียได้ประกาศใช้เป็นครั้งแรก และอินเดียได้รับการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐ ซึ่งถือว่าอินเดียก็ได้กลายเป็นเอกราชจากสหราชอาณาจักรโดยแท้จากการต่อสู้เพื่อเอกราชของมหาตมะ คานธี เด็กหญิง ดลนภัส อัครกฤตโภคิน โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา กรุงนิวเดลี (New Delhi) เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐอินเดีย มีการวางผังเมืองแบบสี่เหลี่ยมคันนา ในสมัยที่อินเดียถูกปกครองโดยอังกฤษ ซึ่งถนนทุกสายตัดไปสู่ประตูชัยของอินเดีย เพื่อระลึกถึงการเสียสละของทหารในสมัยสงคราม  ซึ่งก่อนมีกรุงนิวเดลี มีเมืองหลวงชื่อกรุงโอลด์เดลี (Old […]

คณะยุวทูตความดีเยือนรัฐคูเวต

พวกเราได้เรียนรู้งานของสถานเอกอัครราชทูต โดยท่านทูตดุสิต เมนะพันธุ์ ได้ให้พี่นักการทูต นำพวกเราชมสถานทูตเรียนรู้การทำงานของสถานทูต เช่น การช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน การทำวีซ่า การทำบัตรประชาชน และการทำหนังสือเดินทาง (Passport) อีกทั้งได้เข้าร่วมในกิจกรรมกงสุลสัญจร จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ คูเวต ซึ่งได้ไปเยี่ยมพี่แรงงานไทยประมาณ 200 คน ของบริษัท Hyundai Kogas Company (HDKC) ที่แคมป์ที่พักคนงานในเขต Mina Al Zour ห่างจากกรุงคูเวตซิตี้ประมาณ 75 กม. โดย สอท. ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านหนังสือเดินทาง และได้ให้คำปรึกษาคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานและสิทธิประโยชน์ที่แรงงานควรทราบ และจัดให้มีการตรวจสุขภาพพื้นฐานแก่คนงานไทย โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากฟิลิปปินส์ และอินเดีย และทาง สอท. ได้นำอาหารไปเลี้ยงพี่ ๆ แรงงานไทย ซึ่งบังเอิญเป็นอย่างมากที่ผมได้เจอพี่ที่อยู่หมู่บ้านเดียวกัน จังหวัดเดียวกัน พี่เขาบอกว่าแคมป์ที่นี่ดีมาก มีที่พัก มีอาหารให้ทาน คิดถึงบ้าน คิดถึงครอบครัว แต่ก็ต้องหางานเก็บเงินเลี้ยงชีพต่อไป ผมเลยบอกให้พี่เขาให้ต่อสู้กับโชคชะตา ผมดีใจมากที่ได้มาพบปะกับพี่น้องชาวไทยในต่างประเทศและรู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างมาก เด็กชายวรโชติ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประเทศหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเมืองหลวงคือ มะนิลา โดยมี 3 เกาะหลัก คือ ลูซอน (Luzon) ที่อยู่ทางเหนือ วิซายัส (Visa yas) ทางตอนกลาง และ เกาะมินดาเนา (Mindanao) อยู่ทางใต้ ซึ่งในประเทศมีเกาะในประเทศประมาณ 7,641 เกาะ โดยมีภาษาหลัก คือ ภาษาตากาล็อกและอังกฤษ และเนื่องจากฟิลิปปินส์เคยตกเป็นอาณานิคมของสเปน ทำให้การนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นศาสนาประจำชาติ และเคยเป็นอาณานิคมของอเมริกา จึงทำให้ฟิลิปปินส์มีการปกครองแบบประชาธิปไตย และประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่อยู่ในบริเวณที่เรียกว่า วงแหวนแห่งไฟ จึงทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง และยังมีการประทุของภูเขาไฟอยู่ เด็กหญิงกานต์สิรี เนื่องแสง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี Casa Manila  เป็นตึกแถวทรงโบราณคลาสสิกที่จำลองมาจากบ้านผู้ดีมีฐานะในยุคอาณานิคมสเปนตัวตึกสร้างด้วยหินภูเขาไฟและต่อเติมชั้นบนด้วยโครงสร้างไม้  ส่วนแรกจะเป็นส่วนของ Courtyard ลานกลางบ้าน ตรงกลางจะเป็นน้ำพุขนาดย่อม มีพันธุ์ไม้สีเขียวประดับตามจุดต่าง ๆ ภายในบ้านจะมี 3 ชั้น แต่ละชั้นจะจัดเป็นห้องต่าง ๆ ที่จำลองวิถีชีวิตผู้ดีในสมัยก่อน มีทั้งห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหาร […]

คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

มณฑลยูนนาน มีเมืองเอก คือ นครคุนหมิง มีพื้นที่ 394,000 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศจีน  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง  มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 44,150,000 คน จัดเป็นมณฑลที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดของจีน โดยมีมากถึง 26 ชนชาติ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของมณฑลเป็นชาวฮั่น และมีชนกลุ่มน้อยอีก 25 ชนชาติ เช่น จ้วง (Zhuang) ฮุย (Hui) แม้ว (Miao) ทิเบต (Zang)  เย้า (Yao) ไป๋ (Bai) ว้า (Wa) นาซี (Naxi) ตูหลง (Dulong) ลีซู (Lisu) ปูลาง (Bulang) เป็นต้น อีกทั้งมณฑลยูนนานมีสภาพภูมิอากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดและฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 15 -18 องศาเซลเซียส ซึ่งตอนที่ผมไปเยือนอากาศก็อยู่ที่ 6 -13 องศา […]

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พระธาตุหลวงพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวลาวมายาวนานกว่า 2,000 ปี ตามตำนานระบุว่าสร้างขึ้นในคราวเดียวกับการสร้างนครหลวงเวียงจันทน์ ช่วงพุทธศักราชที่ 238 ในสมัยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ โปรดฯ ให้สร้างพระธาตุหลวงโดยก่อเป็นอุโมงค์หินคร่อมพระบรมธาตุไว้ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงย้ายราชธานีมาที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้ 6 ปี ในพ.ศ. 2109 ได้โปรดฯ ให้สร้างองค์พระธาตุหลวงองค์ใหม่ครอบพระธาตุองค์เก่า โดยรูปทรงของพระธาตุมีลักษณะเป็นดอกบัวเหลี่ยม ในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนกระดูกสะโพกของพระพุทธเจ้า และตั้งแต่พ.ศ. 2534 รัฐบาลลาวได้ใช้ภาพพระธาตุหลวงประดับไว้ตรงกลางตราแผ่นดิน เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ น้อยติ โรงเรียนบ้านยกกระบัตร จังหวัดสมุทรสาคร วัดเชียงทอง เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบาง สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2101 – 2103 ในสมัยของพระไชยเชษฐาธิราช เป็นวัดที่มีศิลปะล้านช้างและล้านนาผสมผสานกัน การเข้าชมวัดมี 3 จุด คือ หอไหว้ วิหาร และพระอุโบสถ (ภาษาลาวเรียกว่า สิม) เป็นพระอุโบสถหลังไม่ใหญ่โตมาก มีหลังคาแอ่นโค้ง ลาดต่ำลงมาซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น กล่าวกันว่านี่คือ ศิลปะแห่งหลวงพระบาง ส่วนกลางของหลังคามีเครื่องยอดสีทองชาวลาวเรียกว่า ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

อุโมงค์กู๋จี เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง อุโมงค์กู่จีเป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินที่เชื่อมต่อกันของหมู่บ้านในเขตกู๋จีมีความยาวถึง 250 กิโลเมตร เริ่มขุดตั้งแต่ปี 1948 เป็นอุโมงค์แคบ ๆ มีความลึก 3 ระดับ ตั้งแต่ 3 เมตร ไปจนถึง 10 เมตร อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หลบภัย และเพื่อจู่โจมศัตรู ในช่วงสงครามกับสหรัฐอเมริกา เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญเชิด โรงเรียนวัดลำนาว จังหวัดนครศรีธรรมราช พระราชวังโบราณ หรือนครจักรพรรดิ มีชื่อเรียกเป็นภาษาเวียดนามว่า พระราชวังด่ายโหน่ย สร้างขึ้นเมื่อปี 1802-1945 ซึ่งมีพื้นที่ถึง 52 เฮกเตอร์ ชั้นแรกเป็นกำแพงชั้นนอก ชั้นที่สองสามารถเดินผ่านทะลุไปยังห้องโถงได้ ส่วนกำแพงชั้นที่สามเป็นกำแพงต้องห้าม ห้ามคนนอกเข้าเพราะเป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิ มเหสี พระธิดา พระโอรส นางสนม รวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ ปัจจุบันสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ของพระราชวังเหลือแค่ 30% จากทั้งหมด เพราะโดนทำลาย โดนผลกระทบจากสงคราม เช่น การทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกา ทำให้ตัวพระราชวัง กำแพง […]

keyboard_arrow_up